Motorferdsel i utmark og vassdrag

Motorferdsel i utmark og vassdrag

Det må søkes om tillatelse for å bruke motorkjøretøy i utmark og vassdrag. Det gjelder for eksempel bruk av snøscooter.

SIST OPPDATERT: 19.12. 2023 - 16:14
[easy-social-share]

Motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag

Bruk av motorkjøretøyer i utmark og vassdrag er regulert av motorferdselloven og tilhørende forskrifter.

Motorferdsel i utmark og vassdrag er regulert med sikte på å verne naturmiljøet og fremme trivsel.

I hovedsak er bruk av motorkjøretøy til offentlig anerkjente nytteformål, som for eksempel til redningstjeneste, utmarksnæring og faste bosteder, direkte hjemlet i loven, mens ferdsel til andre formål krever tillatelse fra kommunen. Merk at det uansett ikke kan gis tillatelse til turkjøring.

I Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag gis opplysninger om hva slags formål det kan søkes om.

I unntakstilfeller, og når særlige grunner foreligger, kan kommunen gi tillatelse til motorferdsel knyttet til formål som forskriften ikke nevner spesielt. Søkeren må ha et særlig behov som ikke kan dekkes på annen måte og som ikke knytter seg til turkjøring. Kommunen vil foreta en konkret vurdering. Behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper.

I formannskapsmøte 3.10.2019 ble følgende retningslinjer for behandling av motorferdselsdispensasjoner vedtatt:

• Som hovedregel gis bare en tillatelse til hver hytte. Hytta må ligge minst 2,5 km fra brøytet vei
• Det gis tillatelse for en periode på 4 sesonger med maks 6 turer hver sesong
• Det skal føres kjørebok
• Kjøretraseene skal som hovedregel følge tidligere opparbeidede trasserer
• Kjøring etter 5. mai er ikke tillatt
• Det bør ikke gis tillatelse til barmarkskjøring hvor formålet kan utføres på vinterstid.

Hytten det søkes om kjøring til, må være minst 2,5 km fra brøytet bilvei. Kjøring innenfor grensen til Forollhogna nasjonalpark krever fortsatt godkjenning fra Nasjonalparkstyret. Ordningen med leiekjøring fortsetter som vanlig.

Grunneiers og rettighetshavers rett til å bestemme over egen grunn:

Motorferdsellovens § 10: ”Motorferdselloven innskrenker ikke den adgang grunneier og bruker har etter gjeldende rettsregler til å forby eller begrense motorferdsel på sin eiendom”. Dette betyr at selv om du som scooterfører har fått dispensasjon fra kommunen etter motorferdselloven må du også ha grunneiers/rettighetshavers tillatelse.

I Os har reindriftsnæringen bruksrettigheter (for eksempel rett til beite, rett til flyttleier) i enkelte østlige deler av kommunen. For å unngå unødige konflikter tilrås derfor at det tas kontakt med næringa hvis man er usikker på om det foregår aktivitet i det aktuelle området.

Mulige kontakter er:

  • Essand reinbeitedistrikt v/ Lars Aage Brandsfjell: 917 56 702
  • Femund/Riast-Hylling reinbeitedistrikt v / Inge E. Danielsen: 911 27 950

Før kjøring i henhold til tillatelser gitt av kommunen etter motorferdselloven må derfor også grunneiers samtykke innhentes før kjøring. Ubrøytede veier regnes som utmark. Uten grunneiers tillatelse er kjøring ulovlig og kan derfor anmeldes til politiet av grunneier.

Denne avtalen mellom grunneier/rettighetshaver og scooterfører er en privatrettslig avtale der kommunen ikke er part.

  • Det er valgfritt om denne skal være skriftlig eller muntlig
  • Grunneiers tillatelse er påkrevd uansett om kjøringen er hjemlet i lov, forskrift eller ved dispensasjon
  • Eneste unntaket er brann, politi og ambulanser under utrykning eller Røde Kors, Norsk Folkehjelp eller Sivilforsvar ute på oppdrag for brann, politi eller helse.

Søknadsskjema

 

Erverskjøring med snøscooter i Os kommune 2018 – 2022, liste over godkjente snøscooterkjørere finner du eget dokument på siden.

Lover forskrifter og andre opplysninger:

Snøscooter - Os kommune

Kontaktinformasjon

Jan Arvid Aamo

Telefon: 453 55 440

Veiledning

Kommunen gir informasjon om hva som er tillatt etter lov og forskrift, og hva det må søkes om tillatelse til. Søknad om dispensasjon må være skriftlig. Behovet må være dokumentert og inneholde alle opplysninger som kommunen trenger for å kunne ta stilling i saken.

Vedlegg som skal følge søknaden:

•    Ved transport av funksjonshemmede må legeattest vedlegges
•    Kart som viser kjøretraseen, eventuell vedblink skal også merkes.
•    Eventuell dokumentasjon av særlig behov

Søknader behandles fortløpende og må sendes i god tid, dette gjelder spesielt for saker som må til politisk behandling (barmarkskjøring og andre særtilfeller).

X