Kulturarv og museum

Kulturarv og museum

Her finner du informasjon om Os museum og kulturminner i Os kommune.

SIST OPPDATERT: 05.04. 2022 - 15:56

Kulturarv og museum i Os kommune

Os museum ble opprettet i 1983 og er et kulturhistorisk museum hvor objektene er bevart på sin opprinnelige plass. Museet eies og drives av Os kommune, og er en del av Anno museum.

Narbuvoll gamle skole, Brofossen kraftstasjon, Håmmåvoll stoppested og Kverna i Røbekken har åpent etter avtale og ved arrangementer.

 

Verdensarven Røros bergstad og Circumferensen
Med verdensarv menes kultur- og/eller naturarv som er av framstående universell verdi sett fra et historisk, kunstnerisk, vitenskapelig eller estetisk synspunkt.

Det er Bergstaden og sporene etter Røros Kobberverk som definerer verdensarven. Røros bergstad har hatt verdensarvstatus siden 1980. Circumferensen er det gamle privilegieområdet til Røros Kobberverk, og er arealet innenfor en sirkel med radius 45,2 km med sentrum på Storwartz.

Les mer på Røros kommunes hjemmesider her.


Kulturminneplan
Kommunedelpan for kulturminner og kulturmiljøer i Os kommune er et omfattende dokument med samling, beskrivelse og kartlegging av utvalgte kulturminner innen forskjellige temaer. Dette er en første-generasjonsplan som skal utvikles og bearbeides videre, med rullering hvert fjerde år. Bakerst er det en handlingsplan med konkrete tiltak som skal iverksettes. Temaer og objekter som ikke ble med i denne omgang er tatt vare på, og behandles ved førstkommende rullering.

Det er Feste Nord-Øst ved Anja Ryen som har utført arbeidet i samarbeid med en arbeidsgruppe fra administrasjon og frivillige: Berit Siksjø (landbruk), Anne Kristin Rødal (kultur), Jenny Fjeldheim (Rørosmuseet), Mattis Danielsen (arkeolog) og Jon Holm Lillegjelten (Os historielag og Os museumsstyre).

Planen er inndelt i følgende kapitler:
De verdifulle kulturminnene, Bakgrunn og formål, Kulturminnevern – begreper og forvaltning, Arkeologiske kulturminner, Samiske kulturminner, Landbrukets kulturminner, Fiske og fangst, Bygninger og bygningsmiljø, Verdensarven og Circumferensen, Samferdsel og Krig og forsvar.
Bakerst er det oversiktskart, bestemmelser og retningslinger, handlingsprogram 2020-2024 og litteraturliste.

Kulturminneplanen blir et avgjørende redskap i kommunens arbeid med kulturminner og vår plass i Verdensarven Røros og Circumferensen.

Os kommune retter en stor takk til alle som har bidratt i arbeidet, og ser fram til det videre arbeidet med kulturminneforvaltning i kommunen.

Kulturminneplan

Kommunedelpan for kulturminner og kulturmiljøer i Os kommune

Oddentunet i Narjordet

Tilskudd til verneverdig bebyggelse i Narjordet

Os kommune har mottatt et tilskudd fra Statsbudsjettets post for Verdensarvmidler på inntil kr 200.000,- til istandsetting av verneverdige bygg i Narjordet. Narjordet har status som «oppsluttende verdi» i Verdensarven, og det arbeides for å gi grenda egen verdensarvstatus. Bygda fremstår i dag som et helhetlig kulturmiljø med mye verneverdig bebyggelse.

Huseiere i Narjordet kan søke om støtte til vedlikehold og restaurering av bygninger og/eller tilstandsanalyser.

Søknadsfrist: 25. april 2022

Søknad (se søknadsskjema lenger ned på siden) skal inneholde:

 • Navn og adresse, tlf, kontonr
 • Gards- og bruksnr
 • Beskrivelse av tiltak
 • Kostnadsoverslag

Kriterier for tildeling:

 • Bygninger som mottar tilskudd skal være fullverdiforsikret.
 • Alle arbeider utføres i samsvar med anleggets historie.
 • Ved alle reparasjoner og tiltak skal følgende antikvariske retningslinjer legges til grunn for valg av materialer, utførelse og teknikker:
 1. Vedlikehold og istandsetting skal skje så skånsomt som mulig.
 2. Det skal skiftes ut minst mulig av originale elementer og materialer.
 3. Det skal brukes tradisjonelle materialer, utførelse og teknikker både ved
  reparasjon og eventuell utskifting.
 4. Det er bedre å reparere bygningsdeler fremfor å skifte dem ut.
 5. Det er bedre å legge til et bygningselement/materiale materiale enn å fjerne
 6. Det skal stilles krav til utførende håndverker/virksomhet sin antikvariske kompetanse, og teknisk og faglig kvalitet.
 7. Alle endringer skal dokumenteres gjennom foto og skriftlige

Tilskuddet / tilsagnet gjelder i tre år. Etter dette faller tilskuddet automatisk bort.

Ta kontakt hvis det oppstår endringer i prosjektet. Innlandet fylkeskommune vil vurdere om endringer i bruken av tilskuddet godkjennes.

 

Søknad sendes til:

postmottak@os.kommune.no
Frist: 25. april.
Kontaktperson: Anne.kristin.rodal@os.kommune.no, mobil 97 65 32 19

Søknadsskjema Verneverdige bygg i Narjordet

Søknadsskjema verneverdige bygg i Narjordet

X