Om arealplaner

Om arealplaner

Her kan du finne informasjon om planstatus for kommuneplaner og reguleringsplaner i Os kommune.

SIST OPPDATERT: 19.10. 2023 - 15:39
[easy-social-share]

AREALPLANER I OS KOMMUNE

Alle arealplaner i Os kommune er digitalisert og tilgjengelige på nett. For eldre planer finnes i flere tilfeller kun planomriss i kartløsningen og skannet plankart- og evt bestemmelsesdokument.

Informasjon om alle planforslag skal finnes i planregisteret.

Her finner du kartløsningen

Planregister (Plankart og bestemmelser)

Planregister er betegnelsen som brukes i plan- og bygningsloven (PBL) om lovbestemt og åpen informasjon om kommunens arealplaner. Informasjonen består hovedsakelig av plankart, planbestemmelser og utvalgt informasjon fra saksbehandlingen og kan nås gjennom kommunens karttjeneste.

Alle vedtatte og gjeldende arealplaner (reguleringsplaner og kommuneplan) finnes i planregisteret. For planforslag finnes planomrisset. Når kartverktøyet er startet opp er det flere muligheter til å finne informasjon.

Slik bruker du kartløsningen
Zoom og forflytning i kartet gjøres ved å benytte knapper i nedre høyre hjørne av skjermen eller ved hjelp av venstre museknapp og hjulet på musa.
Søk gjøres i felles søkefelt. Her kan det søkes på eiendom, adresse, stedsnavn eller navn for eksempel på skole. Eiendom angis med gårdsnr/bruksnr, adresse angis med veinavn.
Slå av og på karttemaer gjøres i feltet med kommunevåpenet. Om man for eksempel ønsker å se karttema innen reguleringsplaner hakes det av for dette. Noen karttema kommer ikke til syne i kartet før du har zoomet deg inn til en viss målestokk.
Informasjon om eiendom fås ved å klikke i eiendommen og velge «mer info». Det kommer da opp en liste over informasjon knyttet til eiendommen, herunder arealplaner.

En mer omfattende brukerveiledning finnes under «Hjelp» i øvre venstre hjørne.

Her finner du kartløsningen

Kommuneplanen

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument og gir rammer for utvikling av kommunesamfunnet og forvaltningen av arealressursene. Alle kommuner skal ha en kommuneplan. Kommunal planlegging skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver. kommuneplanen består av en samfunnsdel (tekst) og en arealdel.

Arealdelen består av et kart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i hele kommunen. Arealdelen skal vise hvor i kommunen utbygging kan skje og hvilke arealer som skal brukes til landbruk, natur eller friluftsliv. Arealdelen skal være med å sikre en langsiktig, bærekraftig utvikling og forvaltning av areal-, natur- og kulturmiljøressursene i kommunen. Kommuneplanens arealdel er rettslig bindende for alle arbeid og tiltak som omfattes av loven.

Gjeldende arealplan for Os kommune er fra 2008. Planens bestemmelser, retningslinjer og kart finner du her.

Reguleringsplan

En reguleringsplan er en mer detaljert arealplan for et mindre område av kommunen. Reguleringsplanen angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i bestemte områder av kommunen. En reguleringsplan er også ofte nødvendig rettsgrunnlag for gjennomføring av tiltak og utbygging, herunder også ekspropriasjon. Kommunestyret er godkjenningsmyndighet for alle reguleringsplaner.

Reguleringsplaner kan utarbeides enten som områdereguleringser som er et større område hvor kommunen ønsker å utarbeide en mer detaljert plan som kan være grunnlag for ny eller endret bebyggelse. Det er kommunen som utarbeider områdereguleringer.

Detaljreguleringsplaner utarbeides oftest av private aktører hvor en grunneier eller eiendomsutvikler står ansvarlig, mens profesjonelle planleggere står for utforming av planen. kommunen behandler og vedtar så planforslaget etter plan- og bygningsloven.

Alle som berøres av en reguleringssak skal ha anledning til å delta i prosessen og mulighet til å gi innspill. kunngjøring av arbeid med planer som behandles etter plan- og bygningsloven gjøres med annonse i Østlendingen og/eller Arbeidets Rett samt kommunens hjemmesider. Innspill eller merknader må være innsendt skriftlig innen angitt frist.

Høringer og kunngjøringer
Planer under arbeid

VINTERLEDEN FJELLGÅRD – OS KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID OG HØRING AV PLANPROGRAM – DETALJREGULERING VINTERLEDEN FJELLGÅRD – OS KOMMUNE

 

⇒ Kunngjøringstekst

⇒ Oppstartsvarsel

⇒ Planprogram

Planinitiativ

⇒ Referat fra oppstartsmøte

X