Råd og utvalg

Råd og utvalg

Kommunestyret velger råd og utvalg. De fleste følger valgperioden, men noen har funksjonstid fra 1.1.2017-31.12.2020.

SIST OPPDATERT: 08.02. 2021 - 11:24

Råd og utvalg i Os kommune

De fleste råd og utvalg er valgt for valgperioden 2019-2023.

Råd og utvalg

Valgutvalget for perioden 2019-2023 ble valgt i møte den 24. oktober 2019, sak 46/19 og består av flg. medlemmer:

Thomas Engåvoll – leder
Per Ousten
Ragnhild Dåsnes
Jon Ola Kroken
Live Mestvedthagen Ryen

Valgutvalget kommer med innstilling til kommunestyrets behandling.

Politikk
Arbeidsmiljøutvalget

Politikerrepresentanter:
Runa Finborud
Ragnhild Dåsnes

Vara:
Per Ousten
Jon Ola Kroken

Bygdeboknemnd for Tolga og Os kommuner

Aud Grue
Steinar Simensen
Kåre Bakosgjelten
Inge Kroken
Jon Ola Kroken

Dyrevernsnemnd

Felles dyrevernsnemnd for Nord-Østerdal (kommunene Rendalen, Folldal, Alvdal, Tynset, Tolga og Os).

Medlemmer:

Eldreråd

Representanter:

Bjørg Dagny Sæter
Ingjerd Kvangraven
Jon Ola Kroken
Kjell Horten
Torill Jensvold

Vararepresentanter:
Inge Kroken
Finn Hval
Agnes Osflaten

Fellesrådet for menighetsrådene

Kommunens representant i i fellesrådet for menighetsrådene for perioden 2019 – 2023 er

Erik Lillebakken

Varerepresentant:

Ragnhild Dåsnes
Katrine Ness

FIAS - representant til generalforsamling

Os kommunes representant til generalforsamlingen
i FIAS (Fjellregionen interkommunale avfallsselskap):

Ordfører Runa Finborud

Varaprepresentant:

Varaordfører Per Ousten

Fjellstyre

Representanter:

Vidar Holøien, leder
Gunn Tengesdal
Lars Aage Brandsfjell
Lars Erik Midtdal
Mette Femundshytten

Vararepresentanter:

Stian Slemdal
Mari Bakosgjelten
Nils Morten Jonassen
Espen Knutsen
Astrid Nyvoll

Halvor Siksjø

Forliksråd - Felles for Nord-Østerdal

Os kommunes representant:
Anne Cathrin Johnsen

Forvaltningsstyre - Tynset Folkehøgskole

Representant:  
Thomas Lervik Engåvoll

Vararepresentant:
Per Ousten

Frivilligsentralen

Representant:
Katrine Ness

Hedmark fylkesmuseum - Anno -

Representanter:
Jon Holm Lillegjelten
Kjell Sæter

Vararepresentant:
Kjellrun Mylius

Heimevernsnemnd

Per Ousten

Jordskiftedommere - 1.1.2017 - 31.12.2020

John Ryen jr.
Anne Røsten
Elin Presthagen Rønningen
Liv Vangskåsen
Stig Morten Hansen
Aina Eggen
Ole Martin Nymoen
Thomas Lervik Engåvoll
Ingjerd Kvangraven
Per Inge Nyvoll

Klage- og ankenemnd

Representanter

Mary Anne Bakos
Jørn Gisle Dalbakk
Torvid Leistad

Vararepresentanter
Petter Hermansen
Liv Narjord
Ole Martin Nymoen

Konfliktrådet

Os kommunes representant til konfliktrådet:

Jon Ola Kroken

Kontrollutvalget

Representanter :

Arne Grue (AP) – leder
Live Mestvedthagen Ryen (SP/KRF)
Kai Inge Trøan (AP)
Gerd Rise (SP/KRF)
Steinar Simensen (SP/KRF)
Aagje Wesselius (SV)

Vararepresentanter:

Mona Østgårdstrøen (AP)
Egil Ryen (SP/KRF)
Maren Ø. Bakos (AP)
Birgit Wikan Berg (SP/KRF)
Kjel Ivar Lundkvist (SV)

Lagrettemedlemmer - 1.1.2017 -31.12.2020

Jørn Gisle Dalbakk
Agnes Osflaten
Tor Syrstad
Mary Anne Bakos

Meddommere Nord-Østerdal Tingrett - 1.1.2017-31.12.2020

Hanne Øverby Ryen
Kari Synnøve Langøien
Liv Jorunn Sæter
Liv Tollan Ryen
Marit Bakken Nygård
Helge Hansen
Jon Rune Bakken
Kjell Langøien
Stein Ytterhaug
Tore Grue

Museumsstyre

Representanter:

Jon Holm Lillegjelten – leder
Bjørn Kjetil Westum
Kjell Sæter
Kjellrun Mylius
Solrunn Ryen

Vararepresentanter:
Arild Bjarkø
Nils Helge Myre
Ragnhild Trøan

Nasjonalparkstyret for Forollhogna

Kandidater:

Runa Finborud
Arne Horten

Nord-Østerdal Kraftlag

Representant:

ordfører Runa Finborud

Vararepresentant:

Varaordfører Per Ousten

Nord-Østerdal Musiker

Representant:
Tor Volden

Vararepresentant:
Ola Borgar Bakos

Os helselag

Representant:

Katrine Ness

Vararepresentant:

Per Erik Husøy

Os vannanlegg

Ole Thomas Hummelvoll Trøan

Osheimen

Mari Bakosgjelten

Overtakstnemnd

Representanter:

Ivar Egil Aas – leder
Einar Horten
Mette Femundshytten
Kjell Tuveng
Leif Ivar Østgårdstrøen

Regionrådet for Fjellregionen

Representanter:

Runa Finborud – ordfører
Per Ousten – varaordfører
Arne Horten

Vararepresentanter:

Inger Merete Kvilvang (for ordfører)
Erik Lillebakken (for ordfører)
Katrine Ness

Katrine Ness

Råd for likestilling for funksjonshemmede

Representanter:

Aagje Wesselius
Inger Merete Kvilvang
Maren Ø. Bakos
Tor Kristian Nøren
Tor Olav Narbuvoll

Vararepresentanter:

Marianne Langeng
Karl Magnus Akeren Lundkvist
Astrid Nyvoll

Samarbeidsutvalg skoler / barnehager

Dalsbygda skole – Os skole – Os kommunale barnehage:  
Representant:
Thomas Lervik Engpvoll

Varapresentant:
Alfhild Myre

Skjønnsmenn til Nord-Østerdal tingrett- 1.1.2017 - 31.12.2020

Kjell Horten
Elisabeth Wikan Heidtmann

Skoleutvalg -Røros videregående skole

Ordfører Runa Finborud

Stiftelsen Nord-Østerdalsmuseet

Representanter:
Jon Holm Lillegjelten
Kjell Sæter

Vararepresentanter:
Kjellrun Mylius

Takstnemnd for eiendomsskatt

Representanter:
Kjell Ivar Lundkvist – leder
Grete Irene Kroken
Petter Nygård

Vararepresentanter:
Anne Mari Stenseth
Tor Kristian Nøren
Mette Tollan Midtdal

Tolga-Os Sparebank - forstanderskapet

Representant:
Jon Ola Kroken

Vararepresentant:
Live Mestvedthagen Ryen

Trafikksikkerhetsutvalg

Representanter:
Tor Ronny Haugsgjelten – leder
Lars Hofstad
Ragnhild Dåsnes
Unni Berge Volden

Vararepresentanter:
Live Mestvedthagen Ryen
Thomas Lervik Engåvoll

Ungdomsråd

Representanter:

Jørgen Langbekkhei – leder
Eivind K. Dalløkken
Inger Siksjø
Kristoffer N. Rønningen
Øystein Myre Dalbakk
Katrine Ness

Vararepresentanter:
Daniel Galåen
Miriam Heitmann
Thomas Lervik Engåvoll

Nemnd for veinavn

Tor Kristian Nøren – leder
Nils Helge Myre
John Holm Lillegjelten
Cathrine Lie Engåvoll
Ola Myrtrøen

Villreinnemnda for Forollhogna

Per Ousten
Katrine Ness

X