Råd og utvalg

Råd og utvalg

Kommunestyret velger råd og utvalg. De fleste følger valgperioden, men noen har funksjonstid fra 1.1.2017-31.12.2020.

SIST OPPDATERT: 05.04. 2024 - 09:40
[easy-social-share]

Råd og utvalg i Os kommune

De fleste råd og utvalg er valgt for valgperioden 2023-2027.

Råd og utvalg

Valgutvalget for perioden 2023-2027 ble valgt i møte den 26. oktober 2023,  og består av flg. medlemmer:

Thomas Engåvoll – leder
Arnfinn Nergård
Inger Merete Kvilvang
Alfhild Myre

Valgutvalget kommer med innstilling til kommunestyrets behandling.

For verv som ikke går fram av lista, representeres Os kommune av ordfører

Råd for eldre og funksjonshindra

Representanter:

Arne Grue (leder)
Erling Nylend
Marian Sønmør Holøien
Odd Myrtrøen
Astrid Nyvoll

Vararepresentanter:
Magni Trøan
Gunn Moseng
Tor Kristian Nøren

Fellesrådet for menighetsrådene

Kommunens representant i i fellesrådet for menighetsrådene for perioden 2023-2027

Erik Lillebakken

Varerepresentant:

Magnus Kvaal
Lill Anita Jensvold Larsen

FIAS - representant til generalforsamling

Os kommunes representant til generalforsamlingen
i FIAS (Fjellregionen interkommunale avfallsselskap):

Ordfører Ivar Midtdal

Varaprepresentant:

Varaordfører Thomas Engåvoll

Fjellstyre

Representanter:

Vidar Holøien, leder
Anne Røsten
Lars Aage Brandsfjell
Lars Erik Midtdal
Mette Femundshytten

Vararepresentanter:

Knut Feragen
Inger Merete Kvilvang
Nils Morten Jonassen
Espen Knutsen
Astrid Nyvoll

Fondsstyre - bolig-og investeringsfond

Representanter:

Arne Horten, leder
Torstein Mestvedthagen
Aina Eggen
Helge Kokkvoll
Toini Berg Brynhildsvoll

Vararepresentanter:

Thomas Lervik Engåvoll

Forliksråd - Felles for Nord-Østerdal

Os kommunes representant:
Anne Cathrin Johnsen

Forvaltningsstyre - Tynset Folkehøgskole

Representant:  
Thomas Lervik Engåvoll

Vararepresentant:
Per Ousten

Styret i frivilligsentralen

Representant:
Katrine Ness

Vararepresentant:
Ola Borgar Bakos

Styret i Osheimen

Representant:
Ola Borgar Bakos

Jordskiftedommere - 01.01.2021-31.12.2024

Anne Røsten
Elin Presthagen Rønningen
Liv Vangskåsen
Stig Morten Hansen
Ole Martin Nymoen
Thomas Lervik Engåvoll

Konfliktrådet

Os kommunes representant til konfliktrådet:

Jon Ola Kroken

Kontrollutvalget

Representanter :

Mari Bakosgjelten (SV/AP) – leder
Mary Anne Bakos (SV/AP) – nestleder
Jørn Gisle Dalbakk (SV/AP)
Renè Fromreide Lisund (SP/Kr.F)
Per Ousten(SP/Kr.F)

Vararepresentanter:

Torill Jensvold (SV/AP)
Ina Kavaliauskiene (SV/AP)
Jon Ola Kroken (SV/AP)
Astrid Nyvoll (SP/Kr.F)
Steinar Simensen (SP/Kr.F)

Meddommere Eidsivating lagmannsrett Funksjonstid 01.01.2021-31.12.2024

Theresa Jarquin Myre
Mary Anne Bakos
Erlend Ytterhaug Ryen
Tor Syrstad

Meddommere Nord-Østerdal Tingrett - 01.01.2021-31.12.2024

Hanne Øverby Ryen
Marit Bakken Nygård
Jon Rune Bakken
Janos Lajos Akacsos
Stein Ytterhaug

Nasjonalparkstyret for Forollhogna

Kandidater:

Arne Horten
Toini Berg Brynhildsvoll

Nord-Østerdal Kraftlag

Representant:

ordfører Ivar Torvidsson Midtdal

Vararepresentant:

Varaordfører Thomas Lervik Engåvoll

Os helselag

Representant:

Katrine Ness

Os museum

Styret for Os museum:

Jon Holm Lillegjelten (leder)
Bjørn Kjetil Westum
Kolbjørn Vegar Os
Kjellrun Mylius
Solrun Ryen
Varamedlemmer:
Arild Bjarkø
Nils Helge Myre
Ragnhild Trøan

 

Stiftelsen Nord-Østerdalsmuseet

Representanter:
John Holm Lillegjelten
Thomas Lervik Engåvoll

Varamedlemmer:
Kjellrun Mylius

Os vannanlegg

Administrasjonen

Overtakstnemnd

Representanter:

Ivar Egil Aas – leder
Einar Horten
Mette Femundshytten
Inger Merete Kvilvang
Leif Ivar Østgårdstrøen

Politisk byggekomite

Representanter:

Ivar Torvidsson Midtdal (SP)
Kristian Horten (SP)
Arne Horten (AP)
Alfhild Myre (SV)
Thomas Lervik Engåvoll (Kr.F)

Samarbeidsutvalg skole

Representant:
Lill Anita Jensvold Larsen

Varapresentant:
Thomas Engåvoll

Samarbeidsutvalg barnehage

 Representant:
Alfhild Myre

Varapresentant:
Magnus Kvaal

Skjønnsmedlemmer til Nord-Østerdal tingrett- 01.01.2021-31.12.2024

Per Arnfinn Kroken

Skoleutvalg -Røros videregående skole

Ordfører Ivar Torvidsson Midtdal

Takstnemnd for eiendomsskatt

Representanter:
Anne-Mari Stenseth – leder
Jan Kvilvang
Vegar Stålen

Vararepresentanter:
Trygve Tengesdal
Per Inge Eggen
Silje Morønning Bækken

Tolga-Os Sparebank - forstanderskapet

Representant:
Kristian Horten

Vararepresentant:
Inger Merete Kvilvang

Trafikksikkerhetsutvalg

Formannskapet

Ungdomsråd

Representanter:

Anna  Østgårdstrøen Ryen
Sidona Michaele
Kristine Strømberg Østgård
Emma Brynhildsvoll
Lidya Tekle
Nina Francesca Pichola
Synne Ryen Søberg

Katrine Ness (Kommunestyrets representant)

Vararepresentanter:
Thomas Engåvoll (for Katrine Ness)

Nemnd for veinavn

Kåre Bakosgjelten – leder
Nils Helge Myre
John Holm Lillegjelten
Cathrine Lie Engåvoll
Marianne Smedås Myrtrøen

Villreinnemnda for Forollhogna

Arnfinn Nergård
Alfhild Myre

Styret i Kontrollutvalget Konsek IKS

Os kommunes kandidater:

Alfhild Myre

Magnus Kvaal

X