Råd og utvalg

Råd og utvalg

Kommunestyret velger råd og utvalg. De fleste følger valgperioden, men noen har funksjonstid fra 1.1.2017-31.12.2020.

SIST OPPDATERT: 13.06. 2023 - 12:03

Råd og utvalg i Os kommune

De fleste råd og utvalg er valgt for valgperioden 2019-2023.

Råd og utvalg

Valgutvalget for perioden 2019-2023 ble valgt i møte den 24. oktober 2019, sak 46/19 og består av flg. medlemmer:

Thomas Engåvoll – leder
Per Ousten
Ragnhild Dåsnes
Jon Ola Kroken
Live Mestvedthagen Ryen

Valgutvalget kommer med innstilling til kommunestyrets behandling.

Bygdeboknemnd for Tolga og Os kommuner

Aud Grue
Steinar Simensen
Kåre Bakosgjelten
Inge Kroken
Jon Ola Kroken

Dyrevernsnemnd

Felles dyrevernsnemnd for Nord-Østerdal (kommunene Rendalen, Folldal, Alvdal, Tynset, Tolga og Os).

Medlemmer:

Eldreråd

Representanter:

Bjørg Dagny Sæter
Ingjerd Kvangraven
Jon Ola Kroken
Kjell Horten
Torill Jensvold

Vararepresentanter:
Inge Kroken
Finn Hval
Agnes Osflaten

Fellesrådet for menighetsrådene

Kommunens representant i i fellesrådet for menighetsrådene for perioden 2019 – 2023 er

Erik Lillebakken

Varerepresentant:

Ragnhild Dåsnes
Katrine Ness

FIAS - representant til generalforsamling

Os kommunes representant til generalforsamlingen
i FIAS (Fjellregionen interkommunale avfallsselskap):

Ordfører Runa Finborud

Varaprepresentant:

Varaordfører Per Ousten

Fjellstyre

Representanter:

Vidar Holøien, leder
Gunn Tengesdal
Lars Aage Brandsfjell
Lars Erik Midtdal
Mette Femundshytten

Vararepresentanter:

Stian Slemdal
Mari Bakosgjelten
Nils Morten Jonassen
Espen Knutsen
Astrid Nyvoll

Halvor Siksjø

Forliksråd - Felles for Nord-Østerdal

Os kommunes representant:
Anne Cathrin Johnsen

Forvaltningsstyre - Tynset Folkehøgskole

Representant:  
Thomas Lervik Engåvoll

Vararepresentant:
Per Ousten

Frivilligsentralen

Representant:
Katrine Ness

Hedmark fylkesmuseum - Anno -

Representanter:
Jon Holm Lillegjelten
Kjell Sæter

Vararepresentant:
Kjellrun Mylius

Heimevernsnemnd

Per Ousten

Internasjonalt råd

Alfhild Myre (leder)
Agnes Osflaten
Arnfinn Ryen
Ina Kavaliauskiene
Oddveig Ryen Huseby
Per Erik Husøy
Tsega Okbaslassie

Jordskiftedommere - 1.1.2017 - 31.12.2020

John Ryen jr.
Anne Røsten
Elin Presthagen Rønningen
Liv Vangskåsen
Stig Morten Hansen
Aina Eggen
Ole Martin Nymoen
Thomas Lervik Engåvoll
Ingjerd Kvangraven
Per Inge Nyvoll

Klage- og ankenemnd

Representanter

Mary Anne Bakos
Jørn Gisle Dalbakk
Torvid Leistad

Vararepresentanter
Petter Hermansen
Liv Narjord
Ole Martin Nymoen

Konfliktrådet

Os kommunes representant til konfliktrådet:

Jon Ola Kroken

Kontrollutvalget

Representanter :

Arne Grue (AP) – leder
Live Mestvedthagen Ryen (SP/KRF)
Kai Inge Trøan (AP)
Gerd Rise (SP/KRF)
Steinar Simensen (SP/KRF)
Aagje Wesselius (SV)

Vararepresentanter:

Mona Østgårdstrøen (AP)
Egil Ryen (SP/KRF)
Maren Ø. Bakos (AP)
Birgit Wikan Berg (SP/KRF)
Kjel Ivar Lundkvist (SV)

Lagrettemedlemmer - 1.1.2017 -31.12.2020

Jørn Gisle Dalbakk
Agnes Osflaten
Tor Syrstad
Mary Anne Bakos

Meddommere Nord-Østerdal Tingrett - 1.1.2017-31.12.2020

Hanne Øverby Ryen
Kari Synnøve Langøien
Liv Jorunn Sæter
Liv Tollan Ryen
Marit Bakken Nygård
Helge Hansen
Jon Rune Bakken
Kjell Langøien
Stein Ytterhaug
Tore Grue

Museumsstyre

Representanter:

Jon Holm Lillegjelten – leder
Bjørn Kjetil Westum
Kjell Sæter
Kjellrun Mylius
Solrunn Ryen

Vararepresentanter:
Arild Bjarkø
Nils Helge Myre
Ragnhild Trøan

Nasjonalparkstyret for Forollhogna

Kandidater:

Runa Finborud
Arne Horten

Nord-Østerdal Kraftlag

Representant:

ordfører Runa Finborud

Vararepresentant:

Varaordfører Per Ousten

Nord-Østerdal Musiker

Representant:
Tor Volden

Vararepresentant:
Ola Borgar Bakos

Os helselag

Representant:

Katrine Ness

Vararepresentant:

Per Erik Husøy

Os vannanlegg

Ole Thomas Hummelvoll Trøan

Osheimen

Mari Bakosgjelten

Overtakstnemnd

Representanter:

Ivar Egil Aas – leder
Einar Horten
Mette Femundshytten
Kjell Tuveng
Leif Ivar Østgårdstrøen

Regionrådet for Fjellregionen

Representanter:

Runa Finborud – ordfører
Per Ousten – varaordfører
Arne Horten

Vararepresentanter:

Inger Merete Kvilvang (for ordfører)
Erik Lillebakken (for ordfører)
Katrine Ness

Katrine Ness

Råd for likestilling for funksjonshemmede

Representanter:

Aagje Wesselius
Inger Merete Kvilvang
Maren Ø. Bakos
Tor Kristian Nøren
Tor Olav Narbuvoll

Vararepresentanter:

Marianne Langeng
Karl Magnus Akeren Lundkvist
Astrid Nyvoll

Samarbeidsutvalg skoler / barnehager

Dalsbygda skole – Os skole – Os kommunale barnehage:  
Representant:
Thomas Lervik Engpvoll

Varapresentant:
Alfhild Myre

Skjønnsmenn til Nord-Østerdal tingrett- 1.1.2017 - 31.12.2020

Kjell Horten
Elisabeth Wikan Heidtmann

Skoleutvalg -Røros videregående skole

Ordfører Runa Finborud

Stiftelsen Nord-Østerdalsmuseet

Representanter:
Jon Holm Lillegjelten
Kjell Sæter

Vararepresentanter:
Kjellrun Mylius

Takstnemnd for eiendomsskatt

Representanter:
Kjell Ivar Lundkvist – leder
Grete Irene Kroken
Petter Nygård

Vararepresentanter:
Anne Mari Stenseth
Tor Kristian Nøren
Mette Tollan Midtdal

Tolga-Os Sparebank - forstanderskapet

Representant:
Jon Ola Kroken

Vararepresentant:
Live Mestvedthagen Ryen

Trafikksikkerhetsutvalg

Representanter:
Tor Ronny Haugsgjelten – leder
Lars Hofstad
Ragnhild Dåsnes
Unni Berge Volden

Vararepresentanter:
Live Mestvedthagen Ryen
Thomas Lervik Engåvoll

Ungdomsråd

Representanter:

 Maja Nygård (leder)
Amund Grue (nestleder)
Jørund Solli Os (medlem)
Sigrid Øverby Ryen (medlem)
Kine Marie Bakosgjelten (medlem)

Katrine Ness (Kommunestyrets representant)

Vararepresentanter:
Ane Vangskåsen
Ine Storhaug Langøien

Nemnd for veinavn

Tor Kristian Nøren – leder
Nils Helge Myre
John Holm Lillegjelten
Cathrine Lie Engåvoll
Ola Myrtrøen

Villreinnemnda for Forollhogna

Per Ousten
Katrine Ness

X