Råd og utvalg

Råd og utvalg

Kommunestyret velger råd og utvalg. De fleste følger valgperioden, men noen har funksjonstid fra 1.1.2017-31.12.2020.

SIST OPPDATERT: 16.01. 2018 - 13:14

Råd og utvalg i Os kommune

De fleste råd og utvalg er valgt for valgperioden 2015-2019.

Råd og utvalg

Valgnemnda for perioden 2015-2019 ble valgt i møte den 22. oktober 2015, sak 43/15 og består av flg. medlemmer:

Thomas Engåvoll – leder
Per Ousten
Mari Bakosgjelten
Mona Østgårdstrøen

Valgnemnda kommer med innstilling til kommunestyrets behandling.

Politikk
Arbeidsmiljøutvalget

Politikerrepresentanter:
Runa Finborud
Arne Grue

Vara:
Per Ousten
Mona Østgårdstrøen

Bygdeboknemnd for Tolga og Os kommuner

Aud Grue
Steinar Simensen
Kåre Bakosgjelten
Inge Kroken
Jon Ola Kroken

Dyrevernsnemnd

Felles dyrvernsnemnd for Nord-Østerdal (kommunene Rendalen, Folldal, Alvdal, Tynset, Tolga og Os).

Medlemmer:

Eldreråd

Representanter:

Kåre Bakosgjelten
Elly Rønningen
Finn Hval
Olav Nylend
Solvår Presthagen
Mona Østgårdstrøen

Vararepresentanter:

Solvår PresthagenInge Kroken
Bjørg Dagny Sæter
Helge Bakken
Jon Ola Kroken

Fellesrådet for menighetsrådene

Kommunens representant i i fellesrådet for menighetsrådene for perioden 2015 – 2019 er

Arne Grue

Varerepresentant:

Ragnhild Ryen Dirfeldt

FIAS - representant til generalforsamling

Os kommunes representant til generalforsamlingen
i FIAS (Fjellregionen interkommunale avfallsselskap):

Ordfører Runa Finborud

Varaprepresentant:

Varaordfører Per Ousten

Fjellstyre

Representanter:

Arne Grue, leder
Lars Erik Midtdal, nestleder
Erik Jackwitz
Gunn Tengesdal
Mariann Sønmør Holøien

Vararepresentanter:

Astrid Nyvoll
Oddveig Broen
Thomas Lervik Engåvoll
Torvid Leistad
Halvor Siksjø

Forliksråd - Felles for Nord-Østerdal

Os kommunes representant:
Anne Cathrin Johnsen

Forvaltningsstyre - Tynset Folkehøgskole

Representant:  
Thomas Lervik Engåvoll

Vararepresentant:
Lill Anita Larsen

Frivilligsentralen

Representant:  
Liv Narjord

Vararepresentant:
Agnes Osflaten

Hedmark fylkesmuseum - Anno

Steinar Simensen
Ragnhild Trøan

Heimevernsnemnd

Egil Ryen – leder
Laila Holm

Jordskiftedommere - 1.1.2017 - 31.12.2020

John Ryen jr.
Anne Røsten
Elin Presthagen Rønningen
Liv Vangskåsen
Stig Morten Hansen
Aina Eggen
Ole Martin Nymoen
Thomas Lervik Engåvoll
Ingjerd Kvangraven
Per Inge Nyvoll

Klage- og ankenemnd

Representanter

Mary Anne Bakos
Jørn Gisle Dalbakk
Torvid Leistad

Vararepresentanter
Petter Hermansen
Liv Narjord
Ole Martin Nymoen

Konfliktrådet

Os kommunes representant til konfliktrådet:

Jon Ola Kroken

Kontrollutvalget

Representanter:

Kai Inge Trøan – leder
Jon Gunnar Rønningen – nestleder
Kari Marit Aasbø
Astrid Nyvoll
Mary Anne Bakos

Vararepresentanter:

Hege Marie Brynhildsvoll
Hallstein Kvangraven

Lagrettemedlemmer - 1.1.2017 -31.12.2020

Jørn Gisle Dalbakk
Agnes Osflaten
Tor Syrstad
Mary Anne Bakos

Meddommere Nord-Østerdal Tingrett - 1.1.2017-31.12.2020

Hanne Øverby Ryen
Kari Synnøve Langøien
Liv Jorunn Sæter
Liv Tollan Ryen
Marit Bakken Nygård
Helge Hansen
Jon Rune Bakken
Kjell Langøien
Stein Ytterhaug
Tore Grue

Museumsstyre

Representanter:

Kolbjørn Vegar Os – leder
Liv Leistad
Ragnhild Trøan
Kjell Sæter
Arild Bjarkø

Vararepresentanter:

Ola Krog
Asbjørn J.Ryen

Nasjonalparkstyret for Forollhogna

Representant:

ordfører Runa Finborud

Vararepresentant:

Varaordfører Per Ousten

Nord-Østerdal Kraftlag

Representant:

ordfører Runa Finborud

Vararepresentant:

Varaordfører Per Ousten

Nord-Østerdal Musiker

Ola Borgar Bakos

Os helselag

Representant:

Jorunn Alme

Vararepresentant:

Yana Sundmoen

Os vannanlegg

Jon Horten

Osheimen

Arne Horten

Overtakstnemnd

Representanter:

Ivar Egil Aas – leder
Einar Horten
Mette Femundshytten
Kjell Tuveng
Leif Ivar Østgårdstrøen

Regionrådet for Fjellregionen

Representanter:

Runa Finborud
Arne Grue

Vararepresentanter:

Per Ousten
Mari Bakosgjelten

Råd for likestilling for funksjonshemmede

Representanter:

Bård Sundmoen Aas – leder
Kåre Bakosgjelten – nestleder
Gunhild Mørch Simensen
Toini Berg Brynhildsvoll
Rune Sundmoen

Vararepresentanter:

Astrid Nyvoll
Marianne Langeng
Egil Ryen

Samarbeidsutvalg skoler / barnehager

Dalsbygda skole:  
Representant:
Jon Gunnar Rønningen

Varapresentant:
Hege Marie Brynhildsvoll

Os skole:  
Representant:
Lill Anita Larsen

Vararepresentant:
Maja Strømskag

Os kommunale barnehage:  
Representant:
Bernt Olav Langbekkhei

Vararepresentant:
Hallstein Kvangraven

Skjønnsmenn til Nord-Østerdal tingrett- 1.1.2017 - 31.12.2020

Kjell Horten
Elisabeth Wikan Heidtmann

Skoleutvalg -Røros videregående skole

Ordfører Runa Finborud

Stiftelsen Nord-Østerdalsmuseet

Representanter:
Steinar Simensen
Ragnhild Trøan

Vararepresentanter:
Kolbjørn Vegard Os
Liv Leistad

Takstnemnd for eiendomsskatt

Representanter:
Leif Kåre Kvangraven -leder
Erik Vangskåsen
Maren Sandvold

Vararepresentanter:
Grete Kroken
Petter Nygård
Tor Kristian Nøren

Tolga-Os Sparebank - forstanderskapet

Representant:
Bernt Olav Langbekkhei

Vararepresentant:

Trafikksikkerhetsutvalg

Politisk representant:
Helge Kokvoll

Administrasjonen dekker utvalgets funksjoner

Ungdomsråd

Erle Sofie Ryen – leder
Eirik Horten – nestleder
Miriam Heidtmann – kasserer
Johannes Ryen – Styremedlem
Sandra Ryen – Styremedlem
Eline Grue – Vara
Lousie Stenseth – Vara

Kommunens representant:
Mari Bakosgjelten

Veiutvalg

Representant:  
Lill Anita Larsen

Vararepresentant:
Mari Bakosgjelten

Villreinnemnda for Forollhogna

Representant:  
Per Ousten

Vararepresentant:
Mari Bakosgjelten

X