Os skole

Os skole er en kombinert barne- og ungdomsskole med SFO. Skolen ligger i tilknytning til Os samfunnshus og Oshallen, og i nærheten av Os barnehage og Sundmoen fotballstadion. Vi har i underkant av 130 elever og 35 ansatte. De ansatte jobber i team,  og skolen ledes av rektor, avdelingsleder barnetrinn og teamledere.
Os kulturskole ligger i de samme lokalene, og har egen kulturskolerektor.

Os skole er MOT-skole med egen MOT-coach. I tillegg til MOTs program, som er mest for 8.-10. trinn, legger vi stor vekt på trivsel, trygghet og gode relasjoner på alle nivå og et godt skole-hjem-samarbeid. Vi bruker Schoollink – digital meldebok – som kommunikasjonskanal mellom hjem og skole.

Vi ønsker å framstå som en framtidsrettet skole med faglig fokus, samt sikre oss at elevene får en god start på skoleløpet gjennom tidlig innsats. Aldersblandet undervisning brukes på det meste av barnetrinnet, samt litt på ungdomstrinnet. Skolen har et godt og tett samarbeid med både kulturskolen og biblioteket.

Schoollink

SchoolLink er en webbasert tjeneste og erstatter tradisjonell kommunikasjon slik som ranselpost, meldebok, e-post og SMS. Beskjeder til lærerne sendes via SchoolLink. Skolen vil blant annet bruke SchoolLink til å sende ut ukeplaner og andre infoskriv.
Vi understreker at SchoolLink skal erstatte skriftlige beskjeder, og at vi fortsatt vil at dere ringer og/eller kommer innom for å prate med oss når det er behov for det.

Godt skolemiljø

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.
Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende. Skolen skal sørge for at elevene har det trygt og godt på skolen. Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra. Skolen har plikt til å informere elever og foreldre om rettigheter knyttet til skolemiljø.

Pedagogisk plattform ved Os skole

Slik jobber vi med barns faglige utvikling og sosial kompetanse

For at elevene skal utvikle seg godt både faglig og sosialt, jobber vi for at elevene skal trives og være trygge i skolehverdagen, både sammen med medelever og ansatte.

Målrettet arbeid med relasjoner og god klasseledelse er viktig for oss. Det gjøres blant annet via lek (frilek og styrt lek), spill, aktiviteter og undervisning. Leken, både i friminutt og timer er viktig, samt at vi satser på god, variert lek i matfri via Trivselsprogrammet. Vi har strukturerte og samkjørte voksne som er målrettet, varierer undervisningen og det jobbes godt både teoretisk og praktisk. Vi ønsker å ha motiverte elever som opplever mestring hver skoledag.

Vår arbeidstidsavtale, med mye tilstedeværelse, gjør oss tilgjengelige både for hverandre, elever, foreldre, samarbeidspartnere og hjelpeapparat.

Slik forbereder vi elevene på framtiden

Oppdaterte og dyktige voksne som har fokus både på faglige kunnskaper, samfunnsaktuell undervisning og et godt medmenneskelig syn. Det brukes både digitale plattformer og mer tradisjonell undervisning. I tillegg til at elevene skal bli faglig godt rustet, ønsker vi elever med god sosial kompetanse, samarbeidsevne og robusthet.

Slik jobber vi med ulike kartlegginger og data for kollektivt å forbedre praksis

Pedagogisk analyse brukes i arbeidet etter kartlegginger. Vi samarbeider også med Dalsbygda skole og barnehagene der det er aktuelt og nyttig.

Slik jobber vi med kompetanseheving

Vi jobber med kompetanseheving og utviklingsarbeid både innad på skolen og sammen med andre. Nord-Østerdalen og Fjellregionen mange gode nettverk som vi er med i. Videreutdanning gjennom Kompetanse for kvalitet er høyt prioritet.

Leksehjelp

Ved Os skole er det leksehjelp for 3. – 7. trinn siste time på tirsdager. For elever som skal delta på denne er det skriftlig påmelding. Elever som skal reise med buss og som ikke er påmeldt leksehjelp vil være ute med tilsyn. Påmeldingsskjema med regler for leksehjelp sendes ut ved skolestart. Du kan også få skjemaet ved å henvende deg til skolen.

FYSAK

Ved Os skole får elevene på mellomtrinnet FYSAK. FYSAK handler om å gi elevene en mer fysisk aktiv hverdag. Det varierer hvilke aktiviteter som gjennomføres, så som ballspill av ulike slag, turn eller andre mer lekpregede aktiviteter. På Os skole har elevene FYSAK på mandag og fredag.

Den kulturelle skolesekken

Os kommunes midler fra den kulturelle skolesekken brukes til:

  • Mulighet til selv å delta i aktivitet og opplæring innenfor forskjellige kulturområder.
  • Møte profesjonelle kunstnere/ kulturarbeidere.
  • Ulike arenaer og kulturelle møtesteder for unge utøvere.
  • Møter med kulturarven.
  • Interkommunalt/ tverrfaglig samarbeid

MOT

Os kommune er en MOT-kommune. MOT er et program som kjøres i ungdomsskolen for å gjøre ungdommen robuste og trygge på seg selv. En del av programmet går ut på at ungdommene skal ta vare på hverandre. I tillegg til opplegg på ungdomstrinnet avlegger Unge MOTivatører fra 9. trinn i løpet av våren to besøk i 7. trinn. MOT-coach i Os kommune er Hanne Ø. Ryen.

» Mer informasjon om MOT kan du finne her

Hverdagen i skolene i Os

Kontaktinformasjon

Telefon:
624 70 400

Adresse:
Håkonsbakken 3
2550 Os i Østerdalen

X