Finansiering

Finansiering

Økonomiske virkemidler til nyetablering og utvikling av bedrifter forvaltes i hovedsak av Innovasjon Norge. I tillegg har kommunene egne næringsfond.

SIST OPPDATERT: 08.02. 2024 - 09:55
[easy-social-share buttons=”facebook,twitter,linkedin,mail”]

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge skal bidra til å realisere økt verdiskaping i norsk næringsliv. Innovasjon Norge tilbyr bl.a. rådgiving og finansiering til nyetablerere og bedrifter som skal utvikle seg.

Søknader til Innovasjon Norge skal sendes elektronisk.

Ta kontakt med Rørosregionen Næringshage (kommunens førstelinjetjeneste) for bistand med søknad. Innovasjon Norge har også egne ordninger rettet mot landbruk og bygdeutvikling (BU-midler). Du finner mer om dette under landbruk .

Her finner du mer informasjon hos Innovasjon Norge om:

På Innovasjon Norge sine sider finner du oversikt over andre finansieringstjenester, bl.annet:

Kommunalt næringsfond

Søknad om støtte via næringsfondet skal gjøres via nettstedet «Regionalforvaltning.no». Der oppretter hver søker en unik profil. Søknader angående nydyrkingstilskudd skal også sendes elektronisk via dette nettstedet. For at søknaden skal bli behandlet, må alle nødvendige papirer og informasjon være vedlagt, se vedtektene for næringsfondet. All korrespondanse med kommunen skal gå via dette nettstedet.

Os kommunes næringsfond baserer seg på kun midler mottatt fra Innlandet fylkeskommune. Kommunen er derfor nødt til å forholde seg til retningslinjene for tildeling av midler gitt av Innlandet Fylkeskommune og ny forskrift fastsatt av KMD på grunn av Covid-19-pandemien.

Målet med næringsfondet er først og fremst å skape flere arbeidsplasser i Innlandet. Prosjekter/tiltak skal lede til et bestemt resultat, kun opprettholdelse av et tilbud er ikke nok, tiltaket må være utløsende. Tilskudd skal bidra til økt sysselsetting, nyetableringer, økt kompetanse spesielt innenfor vedtatte satsningsområder og videreutvikling av eksisterende næringsliv (dvs. nye produkter/markeder). Det er ikke tillatt å tildele midler til å dekke løpende driftskostnader hos bedrifter eller næringsaktører.

Ifølge ny forskrift skal tilskuddsmidlene utbetales etterskuddsvis. Tilskuddet kan delutbetales etter hvert som tilskuddsmottakeren dokumenterer framdriften i gjennomføringen av tiltaket. Kommunen har mulighet til å utbetale inntil 15 % av støtten ved prosjektstart, hvis det er nødvendig for at prosjektet skal komme i gang.

Etter et vedtak om støtte, vil støttemottaker motta en akseptavtale. Denne skal signeres og returneres kommunen, med at de vilkår tilsagnsbrevet angir og vedtektene for næringsfondet aksepteres. Ingen utbetaling av støtte blir gjort før denne avtalen er signert.

Anmodning om utbetaling skal skje via nettstedet «Regionalforvaltning.no», både ved prosjektstart, underveis og når prosjektet er avsluttet. Anmodning om utbetaling skal skje innen to år etter tilsagnsdato, og skal da i tillegg til anmodning om utbetaling også inneholde sluttrapport og resultatregnskap for hele prosjektet.

Hvis prosjektet ikke er ferdig innen to år, må bedriften søke om utsettelse med begrunnelse skriftlig til kommunen innen to år etter tilsagnsdato.

 

Ta  kontakt med økonomisjef eller kommunedirektør dersom du har spørsmål angående næringsfondet.

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt med kommunedirektør eller økonomisjef hvis du har spørsmål knyttet til næringsfondet.  Søknader sendes postmottak@os.kommune.no

X