Finansiering

Finansiering

Økonomiske virkemidler til nyetablering og utvikling av bedrifter forvaltes i hovedsak av Innovasjon Norge. I tillegg har kommunene egne næringsfond.

SIST OPPDATERT: 29.10. 2020 - 12:14

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge skal bidra til å realisere økt verdiskaping i norsk næringsliv. Innovasjon Norge tilbyr bl.a. rådgiving og finansiering til nyetablerere og bedrifter som skal utvikle seg.

Søknader til Innovasjon Norge skal sendes elektronisk.

Ta kontakt med Rørosregionen Næringshage (kommunens førstelinjetjeneste) for bistand med søknad. Innovasjon Norge har også egne ordninger rettet mot landbruk og bygdeutvikling (BU-midler). Du finner mer om dette under landbruk .

Her finner du mer informasjon hos Innovasjon Norge om:

På Innovasjon Norge sine sider finner du oversikt over andre finansieringstjenester, bl.annet:

Kommunalt næringsfond

Søknad om støtte via næringsfondet skal gjøres via nettstedet «Regionalforvaltning.no». Der oppretter hver søker en unik profil. Søknader angående nydyrkingstilskudd skal også sendes elektronisk via dette nettstedet. For at søknaden skal bli behandlet, må alle nødvendige papirer og informasjon være vedlagt, se vedtektene for næringsfondet. All korrespondanse med kommunen skal gå via dette nettstedet.

Os kommunes næringsfond baserer seg på kun midler mottatt fra Innlandet fylkeskommune. Kommunen er derfor nødt til å forholde seg til retningslinjene for tildeling av midler gitt av Innlandet Fylkeskommune og ny forskrift fastsatt av KMD på grunn av Covid-19-pandemien.

Målet med næringsfondet er først og fremst å skape flere arbeidsplasser i Innlandet. Prosjekter/tiltak skal lede til et bestemt resultat, kun opprettholdelse av et tilbud er ikke nok, tiltaket må være utløsende. Tilskudd skal bidra til økt sysselsetting, nyetableringer, økt kompetanse spesielt innenfor vedtatte satsningsområder og videreutvikling av eksisterende næringsliv (dvs. nye produkter/markeder). Det er ikke tillatt å tildele midler til å dekke løpende driftskostnader hos bedrifter eller næringsaktører.

Ifølge ny forskrift skal tilskuddsmidlene utbetales etterskuddsvis. Tilskuddet kan delutbetales etter hvert som tilskuddsmottakeren dokumenterer framdriften i gjennomføringen av tiltaket. Kommunen har mulighet til å utbetale inntil 15 % av støtten ved prosjektstart, hvis det er nødvendig for at prosjektet skal komme i gang.

Etter et vedtak om støtte, vil støttemottaker motta en akseptavtale. Denne skal signeres og returneres kommunen, med at de vilkår tilsagnsbrevet angir og vedtektene for næringsfondet aksepteres. Ingen utbetaling av støtte blir gjort før denne avtalen er signert.

Anmodning om utbetaling skal skje via nettstedet «Regionalforvaltning.no», både ved prosjektstart, underveis og når prosjektet er avsluttet. Anmodning om utbetaling skal skje innen to år etter tilsagnsdato, og skal da i tillegg til anmodning om utbetaling også inneholde sluttrapport og resultatregnskap for hele prosjektet.

Hvis prosjektet ikke er ferdig innen to år, må bedriften søke om utsettelse med begrunnelse skriftlig til kommunen innen to år etter tilsagnsdato.

 

Ta gjerne kontakt med økonomisjef Grete G. Nesset, dersom du har spørsmål angående næringsfondet.

Telefon: 97646342.
grete.nesset@os.kommune.no

Næring i Os kommune - Hedmark

Kontaktinformasjon

Saksbehandler/kontaktperson angående søknader til næringsfondet:

Grete G. Nesset
Tlf. 97 64 63 42

Saksbehandler/kontaktperson angående søknader på tilskudd til nydyrking:

Berit Siksjø
Tlf. 96626320

Nye næringsfondsmidler IFBM. Covid-19

Os kommune har i 2020 mottatt kr 1 226 485 i ekstraordinært tilskudd til sitt kommunale næringsfond. Midlene kommer fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD), via Innlandet fylkeskommune, som en del av krisepakken til næringslivet i forbindelse med Covid-19. Midlene skal brukes til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.

Målgruppen er bedrifter og andre næringsaktører. Midlene skal gis som bedriftsrettet støtte, men kan også benyttes til andre næringsrettede tiltak som kommunen mener er viktig for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet. Midlene skal ikke benyttes til ordinær drift.

Kriteriene for måloppnåelse er:

a) utvikling i sysselsetting og antall arbeidsplasser

b) utvikling i verdiskaping og økonomisk aktivitet.

Hvem og hva det kan gis tilskudd til?

Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører.

Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling.

Kommunene kan unntaksvis tildele midler til egne tiltak som oppfyller formålet.

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på

  • i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.
  • i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet.
  • hvor raskt tiltaket kan settes i gang.

Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent. Støtten til bedrifter må gis i tråd med regelverket om offentlig støtte. Bedriftsstøtte kan gis etter reglene for bagatellmessig støtte.

Alle søknader skal fremmes gjennom www.regionalforvaltning.no. Søk på Os under feltet støtteordninger – da skal det komme frem følgende; «Kommunalt næringsfond KNF Os kommune». Søker må deretter opprette en bruker. Fra administrasjonen sin side vil det bli foretatt en saksbehandling og tildelinger skjer i Formannskapet for beløp over kr 50 000. Søknadsbeløp over kr 200 000 behandles i Kommunestyret.

Tilskuddsmidlene utbetales etterskuddsvis. Tilskuddet kan likevel delvis utbetales etter hvert som tilskuddsmottakeren dokumenterer framdriften i gjennomføringen av tiltaket. Er det nødvendig for at prosjektet skal komme i gang, kan inntil 15 prosent av tilskuddet utbetales ved oppstarten av tiltaket.

 

Ta gjerne kontakt med økonomisjef Grete G. Nesset, dersom du har spørsmål angående ordningen.

Telefon: 97646342.
grete.nesset@os.kommune.no.

X