Finansiering

Finansiering

Økonomiske virkemidler til nyetablering og utvikling av bedrifter forvaltes i hovedsak av Innovasjon Norge. I tillegg har kommunene egne næringsfond.

SIST OPPDATERT: 10.06. 2021 - 11:35

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge skal bidra til å realisere økt verdiskaping i norsk næringsliv. Innovasjon Norge tilbyr bl.a. rådgiving og finansiering til nyetablerere og bedrifter som skal utvikle seg.

Søknader til Innovasjon Norge skal sendes elektronisk.

Ta kontakt med Rørosregionen Næringshage (kommunens førstelinjetjeneste) for bistand med søknad. Innovasjon Norge har også egne ordninger rettet mot landbruk og bygdeutvikling (BU-midler). Du finner mer om dette under landbruk .

Her finner du mer informasjon hos Innovasjon Norge om:

På Innovasjon Norge sine sider finner du oversikt over andre finansieringstjenester, bl.annet:

Kommunalt næringsfond

Søknad om støtte via næringsfondet skal gjøres via nettstedet «Regionalforvaltning.no». Der oppretter hver søker en unik profil. Søknader angående nydyrkingstilskudd skal også sendes elektronisk via dette nettstedet. For at søknaden skal bli behandlet, må alle nødvendige papirer og informasjon være vedlagt, se vedtektene for næringsfondet. All korrespondanse med kommunen skal gå via dette nettstedet.

Os kommunes næringsfond baserer seg på kun midler mottatt fra Innlandet fylkeskommune. Kommunen er derfor nødt til å forholde seg til retningslinjene for tildeling av midler gitt av Innlandet Fylkeskommune og ny forskrift fastsatt av KMD på grunn av Covid-19-pandemien.

Målet med næringsfondet er først og fremst å skape flere arbeidsplasser i Innlandet. Prosjekter/tiltak skal lede til et bestemt resultat, kun opprettholdelse av et tilbud er ikke nok, tiltaket må være utløsende. Tilskudd skal bidra til økt sysselsetting, nyetableringer, økt kompetanse spesielt innenfor vedtatte satsningsområder og videreutvikling av eksisterende næringsliv (dvs. nye produkter/markeder). Det er ikke tillatt å tildele midler til å dekke løpende driftskostnader hos bedrifter eller næringsaktører.

Ifølge ny forskrift skal tilskuddsmidlene utbetales etterskuddsvis. Tilskuddet kan delutbetales etter hvert som tilskuddsmottakeren dokumenterer framdriften i gjennomføringen av tiltaket. Kommunen har mulighet til å utbetale inntil 15 % av støtten ved prosjektstart, hvis det er nødvendig for at prosjektet skal komme i gang.

Etter et vedtak om støtte, vil støttemottaker motta en akseptavtale. Denne skal signeres og returneres kommunen, med at de vilkår tilsagnsbrevet angir og vedtektene for næringsfondet aksepteres. Ingen utbetaling av støtte blir gjort før denne avtalen er signert.

Anmodning om utbetaling skal skje via nettstedet «Regionalforvaltning.no», både ved prosjektstart, underveis og når prosjektet er avsluttet. Anmodning om utbetaling skal skje innen to år etter tilsagnsdato, og skal da i tillegg til anmodning om utbetaling også inneholde sluttrapport og resultatregnskap for hele prosjektet.

Hvis prosjektet ikke er ferdig innen to år, må bedriften søke om utsettelse med begrunnelse skriftlig til kommunen innen to år etter tilsagnsdato.

 

Ta gjerne kontakt med økonomisjef Grete G. Nesset, dersom du har spørsmål angående næringsfondet.

Telefon: 97646342.
grete.nesset@os.kommune.no

Kontaktinformasjon

Saksbehandler/kontaktperson angående søknader til næringsfondet:

Grete G. Nesset
Tlf. 97 64 63 42

Saksbehandler/kontaktperson angående søknader på tilskudd til nydyrking:

Berit Siksjø
Tlf. 96626320

Kompensasjonsordning lokale virksomheter nasjonal notifisert ordning Covid19-rammeverk

Os kommune har mottatt kr 250.000 som en del av Stortingets økonomiske tiltak i møte med koronapandemien, og lokale virksomheter inviteres til å søke på midlene. Dette er DEL 2 av samme kompensasjonsordning som hadde søknadsfrist i mai. Føringene for hvilke virksomheter som prioriteres er litt annerledes og det kreves mer dokumentasjon av tap/økte kostnader. Det er viktig at dere leser hele teksten nedenfor før dere søker.

Målet med tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstegning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Følgende retningslinjer gjelder for kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter, notifisert ordning under Covid-19-rammeverket kap. 553, post 68:

1. Tildeling av Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter etter den notifiserte ordningen under Covid19-rammeverket (Kap 553 post 68) skjer etter Veileder -H-2496 (finnes under regjeringen.no).

2. Tilskudd kan gis som støtte til bedrifter og virksomheter som har tap av omsetning/inntekt som følge av covid-19-pandemien og den påfølgende økonomiske nedgangen. Kun bedrifter som har forretningsadresse i Os kommune kan søke på midlene.

3. Tilskudd kan gis som støtte til bedrifter og virksomheter som har økte kostnader som følge av et tiltak for å unngå spredning av covid-19, og kostnader direkte knyttet til covid-19-lavkonjunktur.

4. Tilskudd kan gis som støtte til bedrifter og virksomheter som er gjenstand for tap av varer pga. covid-19-pandemien.

5. Tap av inntekter eller økte kostnader skal kun gjelde regnskapsåret til og med 01.09. 2021. Oppgitte tap av inntekter og økte kostnader skal være dokumentert. Et tap kan måles i form av redusert inntjening i en periode sammenliknet med tilsvarende perioder i normalår, feks. 2019.

6. Kun søkere som kan dokumentere et tap på minimum kr 100.000 er berettiget til å søke på midlene.

7. Søknader som får delvis innvilget søknadsbeløp, kan søke på nytt/ opprettholde søknaden og tildeles tilskudd på nytt inntil omsøkte beløp, dersom kommunen tilføres ytterligere midler under samme ordning.

8. Alle søknader behandles av formannskapet. Søknadsfristen settes til 15.09.21.

Hvordan søke og hva skal vektlegges?

 • Opprett bruker på www.regionalforvaltning.no
 • Fyll ut elektronisk søknadskjema med foretakets navn, organisasjonsnummer og tilskuddsbeløp.
 • Oppgi hvilken annen bagatellmessig offentlig støtte virksomheten har mottatt i løpet av de tre siste regnskapsårene fra søknadsdato, og hva slags støtte dette er. Dette er svært viktig.
 • Beskriv virksomhetens tap eller økte kostnader i et eget dokument, basert på punktene under. Last dokumentet opp som vedlegg til søknaden. Vi trenger en god beskrivelse for å saksbehandle rettferdig.
  • Har virksomheten lidd tap eller hatt økte kostnader som følge av pandemien?
  • Har virksomheten din søkt andre kompensasjonsordninger og fått helt eller delvis avslag, eller latt være å sende inn fordi virksomheten åpenbart falt utenfor ordningen?
  • Beskriv situasjonen som førte til tapet av inntekt og/eller de økte kostnadene og beskriv tidsperioden for tapet av inntektene og/eller de økte kostnadene.
  • Angi størrelse på tapet av inntektene og/eller de økte kostnadene.
  • Det er krav til dokumentasjon av økte kostnader og/eller tap av inntekter, men det er ikke krav til revisorattestert dokumentasjon.

Os kommune gjør oppmerksom på at opplysninger som oppgis i søknaden i utgangspunktet vil være offentlige etter offentlighetsloven.

Ved spørsmål kontakt økonomisjef Grete G. Nesset tlf. 976 46 342

 

Covid-19 Næringsfondsmidler 2020

NYE NÆRINGSFONDSMIDLER IFBM. COVID-19

Os kommune har i 2020 mottatt kr 1 226 485 i ekstraordinært tilskudd til sitt kommunale næringsfond. Midlene kommer fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD), via Innlandet fylkeskommune, som en del av krisepakken til næringslivet i forbindelse med Covid-19. Midlene skal brukes til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.

Målgruppen er bedrifter og andre næringsaktører. Midlene skal gis som bedriftsrettet støtte, men kan også benyttes til andre næringsrettede tiltak som kommunen mener er viktig for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet. Midlene skal ikke benyttes til ordinær drift.

Kriteriene for måloppnåelse er:

a) utvikling i sysselsetting og antall arbeidsplasser

b) utvikling i verdiskaping og økonomisk aktivitet.

Hvem og hva det kan gis tilskudd til?

Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører.

Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling.

Kommunene kan unntaksvis tildele midler til egne tiltak som oppfyller formålet.

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på

 • i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.
 • i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet.
 • hvor raskt tiltaket kan settes i gang.

Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent. Støtten til bedrifter må gis i tråd med regelverket om offentlig støtte. Bedriftsstøtte kan gis etter reglene for bagatellmessig støtte.

Alle søknader skal fremmes gjennom www.regionalforvaltning.no. Søk på Os under feltet støtteordninger – da skal det komme frem følgende; «Kommunalt næringsfond KNF Os kommune». Søker må deretter opprette en bruker. Fra administrasjonen sin side vil det bli foretatt en saksbehandling og tildelinger skjer i Formannskapet for beløp over kr 50 000. Søknadsbeløp over kr 200 000 behandles i Kommunestyret.

Tilskuddsmidlene utbetales etterskuddsvis. Tilskuddet kan likevel delvis utbetales etter hvert som tilskuddsmottakeren dokumenterer framdriften i gjennomføringen av tiltaket. Er det nødvendig for at prosjektet skal komme i gang, kan inntil 15 prosent av tilskuddet utbetales ved oppstarten av tiltaket.

X