Vann og avløp

Vann og avløp

Os kommune skal ivareta sine forpliktelser og utøve myndighet knyttet til vannforsyning og avløpshåndtering. Dette omfatter anlegg, drift og vedlikehold av hovedledninger for drikkevann og avløpsvann, høydebasseng, pumpestasjoner og renseanlegg.

SIST OPPDATERT: 07.08. 2023 - 09:50
[easy-social-share]

Vann og avløp

Vann er menneskets viktigste næringsmiddel. Hver dag bruker hver person i Norge ca. 200 liter vann. Rundt 10 l går til drikke og matlaging, mens det øvrige går til andre formål, som renhold, hygiene, klesvask, toalettspyling m.m.

Avløpsvann er vann som er brukt i husholdninger, industri og annen virksomhet, og som må transporteres bort og renses forsvarlig før utslipp til naturen igjen.

Slammet fra avløpsrenseprosessen gjenbrukes i stor grad som gjødsel og jordforbedringsmiddel i jordbruket og på grøntarealer, etter å ha gjennomgått behandling og kvalitetskontroll i henhold til krav i gjødselvareforskriften.

Vannforsyning i Os

Os kommunale vannverk har 2 grunnvannsbrønner som forsyner Dalsbygda og Os vest for Glomma. Det er om lag 300 husstander og 60 hytter som er tilkoblet vannverket.

Vannverket leverer ca. 500 m3 vann pr. døgn.

Vannverket består av 2 grunnvannsbrønner. Vannet pumpes fra brønn til forsyningsnett og 2 høydebasseng med et totalt volum på 480 m3. Vannverket har en trykkøkningsstasjon for å pumpe vannet opp i Øvre HB.

Hovedvannledningsnettet består av 50.000 m PVC-rør og 4.000 m PEL/PEH rør.

Alt rørmateriell er lagt etter 1980. Det er i dag ingen behandling av vannet.

Reservevann kan leveres via overføringsledning fra Os vannanlegg hvis det oppstår behov for det.

Avløp i Os

Os kommune er delt inn i 6 avløpsdistrikt; Dalsbygda (to distrikt), Os, Narjordet, Narbuvoll og Tufsingdalen.

Os renseanlegg er dimensjonert for 2000 pe (beregnet avløp fra 2000 personer).  Det ble tatt i bruk i 1990.

Vi har tilknyttet ca. 1200 pe.  1000 pe er fra bolig- og hyttebebyggelse og 200 pe er fra næringsvirksomhet og offentlig bebyggelse.

Avløpsdistriktet dekker Os sentrum og omegn.

Ledningsnettet består hovedsakelig av PVC.

Renset avløpsvann slippes ut i Glomma.

Dalsbygda renseanlegg er dimensjonert for 370 pe.  Det ble tatt i bruk i 1986

Det er tilknyttet totalt 260 pe.  240 pe fra boligbebyggelse og 20 pe fra næringsvirksomhet og offentlig bebyggelse. Avløpsvannet kommer fra ett distrikt i Dalsbygda.

Renset avløpsvann slippes ut i Vangrøfta.

Ledningsnettet består av 100 % PVC-ledninger.

Os kommune har totalt 8 pumpestasjoner for avløp. Alle pumpestasjoner har overløp og delvis installert elektronisk overvåking med alarm for høyt nivå.

Slammet fra Os- og Dalsbygda renseanlegg kjøres til FIAS sitt anlegg på Torpet i Tolga for videre behandling.

Septik i Os

Utenom rensedistriktene finnes det ca. 300 separate avløpsanlegg i Os kommune. Septik fra disse anleggene avvannes i mobil avvanner før det kjøres til FIAS/Torpet.  Tanker mindre enn 4 kubikk tømmes hvert år, mens de øvrige tømmes annethvert år.

Det er søknadsplikt for å anlegge separate avløpsanlegg.  Mer om dette finner du under fanen “Skal du bygge?”
Alle boliger som ikke er tilknyttet kommunal kloakk skal ha en godkjent separat avløpsløsning.
Forskrift for mindre avløpsanlegg finner du her.

Søknadsskjema utslipp finner du her.

Vann og avløp

KONTAKTINFORMASJON

Ved prekærbehov på helg eller helligdag,
kontakt vakttelefon952 66 525

På dagtid:

Os kommune
Rytrøa 14
Tlf 62 47 03 00
E-post: postmottak@os.kommune.no

Håkon Eggen
Tlf. 453 74 889

Terje Daffinrud
Tlf. 952 66 507

Inge Ryen
Tlf. 952 66 503

X