Blog

Aktuelt, Arbeid, aktivitet og familie, Bygge og bo, Natur og miljø, Nyheter, Næring, Politikk

Ny område- og tiltaksplan for Vangrøftdalen og Kjurrudalen, utvalgt kulturlandskap

Vangrøftdalen og Kjurrudalen utvalgte kulturlandskap høring

Den 22. april 2021 vedtok Os kommunestyre ny område- og tiltaksplan for Vangrøftdalen og Kjurrudalen, som utvalgt kulturlandskap i jordbruket.

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket, UKL, er ei samling av svært verdifulle kulturlandskap i Norge. Dette er særegne jordbrukslandskap med store biologiske og kulturhistoriske verdier, skapt av mennesker i samspill med naturen gjennom generasjoner. Området har hatt status som utvalgt kulturlandskap siden 2009. Det er seterdalenes verdier som kulturlandskap, sammen med rik botanikk og fortsatt aktiv seterdrift, som ble vektlagt ved utvelgelsen av området. Seterdalene var historisk  inndelt i en mengde slåtter, med mange slåttebuer og løer. Området har nesten 400 plantearter, blant annet dvergsmelle, gulmjelt, fjelltettegras og handmarinøkkel. Området har et stort antall verneverdige bygninger og den tradisjonelle byggeskikken er godt ivaretatt. Det er fortsatt aktiv drift med melkeproduksjon på omkring 25 setre innenfor området, og det går et stort antall beitedyr i utmarka. Den aktive drifta er en forutsetning for å ta vare på verdiene i området. Gjennom ordningen for UKL kan grunneiere og rettighetshavere søke tilskudd til ulike tiltak for å ta vare på de viktige verdiene i seterlandskapet.

Forvaltningen av områdene er lagt til kommunen, som årlig får tildelt midler fra Statsforvalteren i Innlandet. Forvaltningen er styrt gjennom tre nivåer med planverk. De overordnede målene er skissert i «områdeplanen» og rulleres ca. hvert tiende år. Tiltaksplanen sier noe om hvordan man skal forvalte midlene og hva som skal prioriteres innenfor et kortere tidsintervall på fire år. I tillegg har vi årlige retningslinjer som rulleres hvert år, og som sier noe om detaljene i hvilke tiltak som blir prioritert og tilskuddssatser.

⇒ Områdeplanen kan du lese her

⇒ Tiltaksplanen finner du her

⇒ Retningslinjer for tilskudd til tiltak finner du her


Berit Siksjø
landbrukskonsulent Os, Røros og Holtålen
Telefon 966 26 320
berit.siksjo@os.kommune.no

          standard_k-holtaal

X