Landbruk

Landbruk

Fra 1. januar 2017 ble landbrukskontorene i Os, Holtålen og Røros slått sammen til en enhet med Os kommune som vertskommune. På disse sidene finner du informasjon om landbruket i våre kommuner.

SIST OPPDATERT: 14.10. 2021 - 14:08

Landbruksforvaltningen for Røros, Os og Holtålen kommuner

Kontorsted er kommunehuset i Os kommune. Skriftlige henvendelser, søknader o.l. sender du til hjemkommunes postadresse/postmottak for registrering.

Postmottak Os kommune:
postmottak@os.kommune.no

Os kommune
Rytrøa 14
2550 Os i Østerdalen

Postmottak Holtålen kommune:
epost@holtalen.kommune.no

Holtålen kommune
Bakkavegen 1,
7380 Ålen

Postmottak Røros kommune:
postmottak@roros.kommune.no

Røros kommune
Bergmannsgata 23
7374 Røros

Leder for enheten, landbrukssjef, er Berit Bugten Østbyhaug, tlf 952 95 955.

Denne siden er felles for de tre kommunene. På denne siden finner du kontaktinformasjon og litt beskrivelse av hva som foregår i den enkelte kommune av egne prosjekter, planer og lignende.

LANDBRUKET I OS KOMMUNE

Landbruket står sterkt i Os kommune med omkring 20 % sysselsatte innen primærnæringene. Landbruket er grovfôrbasert med melk- og kjøttproduksjon på storfe og småfe, og fagmiljøet er godt. Omkring halvparten av melkeprodusentene driver fortsatt aktiv setring, med utstrakt bruk av utmarksbeite. Seterdalene er frodige og utmarksbeitene er av svært god kvalitet.

LANDBRUKET I RØROS KOMMUNE

Røros kommune har et allsidig næringsliv. Antall personer sysselsatt i landbruket utgjør ca 5 % , og er forholdsvis lavt i forhold til den totale arbeidsstyrken i Røros. Det må likevel fremheves at Røros kommune er en betydelig jordbrukskommune, jevnfør f. eks. dyre- og arealtall fra våre nabokommuner. Melk er som ellers i regionen den dominerende produksjonen, etterfulgt med sau, ammeku, verpehøns, hjort og slaktegris. De store utmarksressursene i Røros har et veldig stort potensiale for utvidelse av landbruket i kommunen.

LANDBRUKET I HOLTÅLEN KOMMUNE

Landbruket er en av de viktigste næringene i Holtålen kommune og står for ca. 10 % av sysselsettinga. Over 99 % av jordbruksarealet nyttes til grovfôrdyrking. Sauehold er den vanligste driftsformen, fulgt av melkeproduksjon, storfekjøttproduksjon og kyllingproduksjon. De gode utmarks- og fjellbeitene utgjør en verdifull jordbruksressurs, og Holtålen er den 4. største sauekommunen i Sør- Trøndelag.

Handlingsplan for landbruket i Os 2017

Strategisk næringsplan for Os, 2016-2020, ble vedtatt av kommunestyret 20.10.2016.
Landbruk er et av tre hovedtema i kommunens strategiske næringsplan . Landbruk har egen handlingsplan, som vedtas årlig. Handlingsplanen for landbruk finner du til høyre på denne siden.

Aktivt fjellandbruk i Røros, Holtålen og Tydal.

I prosjektet «Aktivt Fjellandbruk i Røros, Holtålen og Tydal» er målet økt produksjon og lønnsomhet innenfor de grovfôrbaserte husdyrproduksjonene.

Prosjektet tilbyr blant annet rådgiving til gårdbrukere i samarbeid med Rådhuset Vingelen og det arrangeres fagmøter og fagturer med ulike tema.

Utvalgte kulturlandskap i Os

Vangrøftdalen-Kjurrudalen er et av 6 utvalgte kulturlandskap i Innlandet, og omfatter seterområdene innenfor Dalsbygda inkludert Sætersjøen og Nørdervollia. I området er det fortsatt aktiv seterdrift og dyr på utmarksbeite. Seterområdene strekker seg over et areal på 165 000 dekar. Se kart i naturbase. https://faktaark.naturbase.no/?id=KU00000019

Årlig bevilges omkring kr 1 million kroner til tiltak i vårt område. Fra 2020 har kommunen overtatt forvaltningsansvaret for ordningen. Til høyre på denne siden finner du den gamle områdeplanen fra 2009. Område- og tiltaksplan er under rullering og ble sendt på høring 15. februar med høringsfrist 15. mars, https://os.kommune.no/aktuelt/vangroftdalen-og-kjurrudalen-utvalgte-kulturlandskap-horing/ . Ny versjon av område- og tiltaksplan legges ut etter at de er behandlet av kommunestyret 22. april 2021. Det er imidlertid utarbeidet retningslinjer for søknadsomgangen i 2021. Disse er utarbeidet på grunnlag av høringsutkastet til den nye planen. Det tas forbehold om eventuelle endringer.

Tiltak det kan bevilges midler til er bl.a:
• Seterdrift med mjølkeproduksjon og kyr på utmarksbeite.
• Skjøtselstiltak
• Restaurering av bygninger
• Andre tiltak (informasjon, skilting, arrangementer, kurs, næringsutvikling basert på verdiene i området m.m.)

Søknadsfrist for midler er 1. mai, søknadsskjema finner du her. https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/utvalgte-kulturlandskap-i-jordbruket/

Les mer om Utvalgte kulturlandskap hos Statsforvalteren i Innlandet https://www.statsforvalteren.no/innlandet/landbruk-og-mat/miljotiltak-i-jordbruket/utvalgte-kulturlandskap-i-jordbruket/og på Landbruksdirektoratet sine hjemmesider https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/tilskudd-til-utvalgte-kulturlandskap-i-jordbruket

Bondens nettverk (Os)

Bondens Nettverk er et lavterskeltilbud for bønder som trenger hjelp med å løse utfordringer ved fysisk og psykisk helse, skader, ulykker, driftsmessige problemer osv.

Ta kontakt med noen i nettverket om du trenger hjelp. Oversikt finner du på plakaten til høyre på siden.

Reindrift

Reindriften reguleres av Reindriftsloven. I tillegg er det andre lover og forskrifter som direkte eller indirekte berører reindriftsnæringen. Statsforvalteren i  Trøndelag har forvaltningsansvaret for reindrift i våre kommuner.

Les mer om reindrift på Landbruksdirektoratet sine sider.

Veterinærvakt

Veterinærvakt i Røros og Holtålen:
tlf 88 02 30 75

Veteinærvakt i Os (felles med Tolga):
tlf 62 49 43 20

Gjelder offentlig vakt.

Hverdager:
Mandag til fredag,  kl. 16.00 – 08.00.

Helgevakt:
Fredag fra kl. 16.00 til mandag kl. 08.00

Kontaktinformasjon avløserlag

Os Avløserlag
Adresse: Søstergata 9, 2550 Os i Ø.
Daglig leder: Oddveig Ryen Huseby, tlf. 62 47 01 02
E-post: oddveig.ryen.huseby@vekstra.no

Landbrukstjenester i Gauldal og Røros
Adresse: Osloveien 14, 7374 Røros.
Daglig leder: Marit Valseth Evavold, tlf. 469 38 573.
E-post: ltgr@n-lt.no

Landbrukstjenester i Nord-Østerdal
Adresse: Meierigata 3, 2500 Tynset.
Daglig leder: Jan Klemmetvold, tlf. 62 47 14 25.
E-post: lbno@n-lt.no

Kontakter i lokale faglag

Her er en oversikt over de lokale faglagene (under arbeid.)

Os Bondelag:
Vegard Bækken (leder)

Dalsbygda Bondelag:
Egil Ryen (leder)

Tufsingdalen Bondelag:
Tine E. Nestvold (leder)

Os Bonde og Småbrukarlag:
Tore Grue (leder)

Os Sau og Geit:
Kjell Horten (leder)

Glommen skogeierforening
Tore Høsøien (leder)

Os produsentlag
Aina Eggen (leder)

Rørosbygdenes bondelag:
Marius Wiggen (leder)

Røros bonde- og småbrukerlag:
Tore Evavold (leder)

Røros Sau- og geiteavlslag:
Rune Kurås (leder)

Rørosbygdenes skogeierlag
Elin Tamnes (leder)

Ålen Bondelag:
Jan Moen (leder)

Haltdalen Bondelag:
Anders Bollingmo (leder)

Eidet Bonde- og Småbrukerlag:
Geir Ingebrigtsvoll (leder)

Holtålen Skogeierlag:
Jon Magnar Heksem (leder)

Røros- og Holtålen produsentlag
Trond K. Langen
Stian Greni

Landbrukstreff for gårdbrukere i Os, Røros og Holtålen

Kontaktinformasjon

Landbruksavdeling for Os, Røros og Holtålen kommuner:

Du når oss på telefonnummer 62 47 03 00alle dager kl 09.00-15.00.

ANSATTE:

Berit Bugten Østbyhaug, landbrukssjef

Hans Iver Kojedal, naturforvalter

Tommy Vestøl, skogbruksrådgiver

Nina Elisabeth Veslum, landbrukskonsulent

Berit Siksjø, landbruksrådgiver

Maraike Glomb, landbruksrådgiver

Ragnhild Trønnes, landbruksrådgiver

Jan Arvid Aamo, landbrukskonsulent

X