Landbruk

Landbruk

Fra 1. januar 2017 ble landbrukskontorene i Os, Holtålen og Røros slått sammen til en enhet med Os kommune som vertskommune. På disse sidene finner du informasjon om landbruket i våre kommuner.

SIST OPPDATERT: 22.07. 2020 - 09:06

Landbruksforvaltningen for Røros, Os og Holtålen kommuner

Kontorsted er kommunehuset i Os kommune. Skriftlige henvendelser, søknader o.l. sender du til hjemkommunes postadresse/postmottak for registrering.

Postmottak Os kommune:
postmottak@os.kommune.no

Os kommune
Rytrøa 14
2550 Os i Østerdalen

Postmottak Holtålen kommune:
epost@holtalen.kommune.no

Holtålen kommune
Bakkavegen 1,
7380 Ålen

Postmottak Røros kommune:
postmottak@roros.kommune.no

Røros kommune
Bergmannsgata 23
7374 Røros

Leder for enheten, landbrukssjef, er Berit Bugten Østbyhaug, tlf 952 95 955.

Denne siden er felles for de tre kommunene. På denne siden finner du kontaktinformasjon og litt beskrivelse av hva som foregår i den enkelte kommune av egne prosjekter, planer og lignende.

LANDBRUKET I OS KOMMUNE

Landbruket står sterkt i Os kommune med omkring 20 % sysselsatte innen primærnæringene. Landbruket er grovfôrbasert med melk- og kjøttproduksjon på storfe og småfe, og fagmiljøet er godt. Omkring halvparten av melkeprodusentene driver fortsatt aktiv setring, med utstrakt bruk av utmarksbeite. Seterdalene er frodige og utmarksbeitene er av svært god kvalitet.

LANDBRUKET I RØROS KOMMUNE

Røros kommune har et allsidig næringsliv. Antall personer sysselsatt i landbruket utgjør ca 5 % , og er forholdsvis lavt i forhold til den totale arbeidsstyrken i Røros. Det må likevel fremheves at Røros kommune er en betydelig jordbrukskommune, jevnfør f. eks. dyre- og arealtall fra våre nabokommuner. Melk er som ellers i regionen den dominerende produksjonen, etterfulgt med sau, ammeku, verpehøns, hjort og slaktegris. De store utmarksressursene i Røros har et veldig stort potensiale for utvidelse av landbruket i kommunen.

LANDBRUKET I HOLTÅLEN KOMMUNE

Landbruket er en av de viktigste næringene i Holtålen kommune og står for ca. 10 % av sysselsettinga. Over 99 % av jordbruksarealet nyttes til grovfôrdyrking. Sauehold er den vanligste driftsformen, fulgt av melkeproduksjon, storfekjøttproduksjon og kyllingproduksjon. De gode utmarks- og fjellbeitene utgjør en verdifull jordbruksressurs, og Holtålen er den 4. største sauekommunen i Sør- Trøndelag.

Handlingsplan for landbruket i Os 2017

Strategisk næringsplan for Os, 2016-2020, ble vedtatt av kommunestyret 20.10.2016.
Landbruk er et av tre hovedtema i kommunens strategiske næringsplan . Landbruk har egen handlingsplan, som vedtas årlig. Handlingsplanen for landbruk finner du til høyre på denne siden.

Aktivt fjellandbruk i Røros, Holtålen og Tydal.

I prosjektet «Aktivt Fjellandbruk i Røros, Holtålen og Tydal» er målet økt produksjon og lønnsomhet innenfor de grovfôrbaserte husdyrproduksjonene.

Prosjektet tilbyr blant annet rådgiving til gårdbrukere i samarbeid med Rådhuset Vingelen og det arrangeres fagmøter og fagturer med ulike tema.

Utvalgte kulturlandskap i Os

Vangrøftdalen-Kjurrudalen er et av 6 utvalgte kulturlandskap i Innlandet, og omfatter seterområdene innenfor Dalsbygda inkludert Sætersjøen og Nordervollia. I området er det fortsatt aktiv seterdrift og dyr på utmarksbeite. Seterområdene strekker seg over et areal på 165 000 dekar. Se kart i naturbase. https://faktaark.naturbase.no/?id=KU00000019

Årlig bevilges omkring kr 1 million kroner til tiltak i vårt område. Fra 2020 har kommunen overtatt forvaltningsansvaret for ordningen. Prioriteringer gjøres i samråd med lokal arbeidsgruppe. Arbeidsgruppa består av representanter for de lokale bondelag, bonde- og småbrukerlag, bygdekvinnelag og hamnelag, samt representanter fra Fylkesmannen og fylkeskommunen. Områdeplanen ligger til grunn for vurderingene som blir gjort. Gjeldene områdeplan finner du til høyre på siden. Her finner du også retningslinjer for årets søknadsomgang.

Tiltak det kan bevilges midler til er bl.a:
• Seterdrift med mjølkeproduksjon og kyr på utmarksbeite.
• Skjøtselstiltak
• Restaurering av bygninger
• Andre tiltak (informasjon, skilting, arrangementer, kurs, næringsutvikling basert på verdiene i området m.m.)

Søknadsfrist for midler er 1. mai, søknadsskjema finner du her. https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/utvalgte-kulturlandskap-i-jordbruket/

Les mer om Utvalgte kulturlandskap hos Fylkesmannen i Innlandet https://www.fylkesmannen.no/innlandet/landbruk-og-mat/miljotiltak-i-jordbruket/utvalgte-kulturlandskap-i-jordbruket/innlandet-har-fatt-seks-utvalgte-kulturlandskap—na-blir-tilskuddsmidlene-utlyst

og på Landbruksdirektoratet sine hjemmesider

Bondens nettverk (Os)

Bondens Nettverk er et lavterskeltilbud for bønder som trenger hjelp med å løse utfordringer ved fysisk og psykisk helse, skader, ulykker, driftsmessige problemer osv.

Ta kontakt med noen i nettverket om du trenger hjelp. Oversikt finner du på plakaten til høyre på siden.

Reindrift

Reindriften reguleres av Reindriftsloven. I tillegg er det andre lover og forskrifter som direkte eller indirekte berører reindriftsnæringen. Fylkesmannen i Sør Trøndelag har forvaltningsansvaret for reindrift i våre kommuner.

Les mer om reindrift på Landbruksdirektoratet sine sider.

Veterinærvakt

Veterinærvakt i Røros og Holtålen:
tlf 88 02 30 75

Veteinærvakt i Os (felles med Tolga):
tlf 62 49 43 20

Gjelder offentlig vakt.

Hverdager:
Mandag til fredag,  kl. 16.00 – 08.00.

Helgevakt:
Fredag fra kl. 16.00 til mandag kl. 08.00

Kontaktinformasjon avløserlag

Os Avløserlag
Adresse: Søstergata 9, 2550 Os i Ø.
Daglig leder: Oddveig Ryen Huseby, tlf. 62 47 01 02
E-post: oddveig.ryen.huseby@vekstra.no

Landbrukstjenester i Gauldal og Røros
Adresse: Osloveien 14, 7374 Røros.
Daglig leder: Marit Valseth Evavold, tlf. 469 38 573.
E-post: ltgr@n-lt.no

Landbrukstjenester i Nord-Østerdal
Adresse: Meierigata 3, 2500 Tynset.
Daglig leder: Jan Klemmetvold, tlf. 62 47 14 25.
E-post: lbno@n-lt.no

Kontakter i lokale faglag

Her er en oversikt over de lokale faglagene (under arbeid.)

Os Bondelag:
Anne-Mari Stenseth (leder)

Dalsbygda Bondelag:
Per Martin Rønningen (leder)

Tufsingdalen Bondelag:
Per Inge Nyvoll

Os Bonde og Småbrukarlag:
Tore Grue (leder)

Os Sau og Geit:
Kjell Horten (leder)

Rørosbygdenes bondelag:
Marius Wiggen (leder)

Røros bonde- og småbrukerlag:
Kasper Langen (leder)

Røros Sau- og geiteavlslag:
Rune Kurås (leder)

Ålen Bondelag:
Jan Moen (leder)

Haltdalen Bondelag:
Anders Bollingmo (leder)

Eidet Bonde- og Småbrukerlag:
Geir Ingebrigtsvoll (leder)

Holtålen Skogeierlag:
Jon Magnar Heksem (leder)

Næring i Os kommune - Hedmark

Kontaktinformasjon

Landbruksavdeling for Os, Røros og Holtålen kommuner:

Du når oss på telefonnummer 62 47 03 26 alle dager kl 09.00-15.00.

ANSATTE:

Berit Bugten Østbyhaug, landbrukssjef

Hans Iver Kojedal, naturforvalter

Tommy Vestøl, skogbruksrådgiver

Nina Elisabeth Veslum, landbrukskonsulent

Berit Siksjø, landbruksrådgiver

Maraike Glomb, landbruksrådgiver (permisjon)

Ragnhild Trønnes, landbruksrådgiver

Jan Arvid Aamo, landbrukskonsulent (vikar)

 

 

X