LANDBRUKSAKTUELT

Landbruksaktuelt

Landbrukskontoret har mange varierte oppgaver og det kan være mange ulike henvendelser om ulike tema. Her har vi samlet noen tema som kan være av interesse, slik som bondens nettverk, nyheter, landbruksnytt, funn av døde dyr, vegetasjonskart, reindrift, faglag, avløserlag mm

SIST OPPDATERT: 27.09. 2023 - 09:47

Landbruksaktuelt

Her kan du finne diverse informasjon om aktuelle tema

Reindrift

Tamreindrifta reguleres av Reindriftsloven, som blant annet omhandler beite- og flytterett, retten til gjerder og anlegg, krav til intern organisering og forholdet til andre brukere.  I tillegg er det flere andre lover og forskrifter som direkte eller indirekte berører reindriftsnæringen.

Forvaltningsmyndigheten for reindrift er lagt til Statsforvalteren i Trøndelag, og du kan lese mer på deres hjemmesider. Henvendelser angående reindrift rettes hit.

 

I våre kommuner finner vi  Gåebrie sitje (Riast-Hylling reinbeitedistrikt) og Fæmund sitje (Femund reinbeitedistrikt).

Informasjon om skadde/døde dyr kan rettes til Lars Aage Brandsfjell ( leder Gåebrien sitje ) eller Inge Danielsen (leder Fæmund sitje).

Landbruksnytt - nyhetsbrev

Fire ganger i året sender vi på landbrukskontoret ut “Landbruksnytt” til brukerne våre. Her kan du finne aktuelle nyheter, viktige datoer, og annen nyttig informasjon.

Landbruksnytt september 2023

Landbruksnytt mars 2023

Landbruksnytt desember 2022

Landbruksnytt september 2022

Landbruksnytt april 2022 

Landbruksnytt desember 2021

Landbruksnytt september 2021

Om landbruket i våre kommuner

Landbruket står sterkt i Os kommune med en stor andel sysselsatte innen primærnæringene, og av våre kommune den største produsenten. Landbruket er grovfôrbasert med melk- og kjøttproduksjon på storfe og småfe, og fagmiljøet er godt. Omkring halvparten av melkeprodusentene driver fortsatt aktiv setring, med utstrakt bruk av utmarksbeite. Seterdalene er frodige og utmarksbeitene er av svært god kvalitet.

Røros kommune har et allsidig næringsliv. Antall personer sysselsatt i landbruket utgjør en mindredel , og er forholdsvis lavt i forhold til den totale arbeidsstyrken i Røros. Det må likevel fremheves at Røros kommune er en betydelig jordbrukskommune, jevnfør f. eks. dyre- og arealtall fra våre nabokommuner. Melk er som ellers i regionen den dominerende produksjonen, etterfulgt med sau, ammeku, verpehøns, hjort og slaktegris. De store utmarksressursene i Røros har et veldig stort potensiale for utvidelse av landbruket i kommunen.

Landbruket er en viktig næring i Holtålen kommune. Over 99 % av aktive jordbruksarealer nyttes til grovfôrdyrking. Sauehold er den vanligste driftsformen, fulgt av melkeproduksjon, storfekjøttproduksjon og kyllingproduksjon. De gode utmarks- og fjellbeitene utgjør en verdifull jordbruksressurs.

Vegetasjonskartlegging og beitekart

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har kartløsninger som viser svært mye arealinformasjon. Du finner kartene her.

Du kan her finne ulike markslag (AR5), arealtyper på myr, erosjonsrisiko, jordressurs, helling, vegetasjonskart osv. Under bakgrunnskart finner du flere valg, inkludert nye og historisk flybilder. Under Andre kartlag finnes det i tillegg en rekke kartlag fra flere leverandører. Her finner du alt fra kulturminner,rødlistede arter, naturtyper til basisdata som eiendomsgrenser, gårds- og bruksnummer, overflatemodell og terrengmodell. Disse kan legges oppå og vises sammen med gårdskart-kartene. Les mer om kartlagene ved å trykke på i-en bak navnet i lista. For noen tema er det ikke dekning for våre kommuner. Jordsmonnskartlegging er planlagt å komme i løpet av noen år. Prøv deg frem!

Jordsmonnskartlegging Os kommune 2022-2023

Det vil i løpet av 2022 og 2023 blir gjennomført jordsmonnkartlegging i Os kommune. Formålet med en slik kartlegging er å skaffe kunnskap og oversikt over utbredelsen av jordtyper i landbruksområdene. Man kan blant annet få frem informasjon om jordressursen på aktuelle areal, driftstekniske begrensninger, dreneringsforhold og tørkeutsatthet. I tillegg får man kunnskap om begrensninger ved arealet: dybde til fast fjell, innhold av grovt materiale, organisk jordlag, leirinnhold, karbonatinnhold, planering eller påkjørt jord og hellingsforhold. Alle data som samles inn, vil bli allment tilgjengelig i www.kilden.nibio.no. Tallene vil bidra til hjelpe bonden med å foreta agronomiske valg, samt være et grunnlag for klimakalkulatoren.

Hvem: NIBIO (norsk institutt for bioøkonomi)
Når: 30. mai – 17 juni 2022 (dato for 2023 kommer senere)
Hvor: Kartleggingen starter i Dalsbygda/Vangrøftdalen i 2022 og fortsetter i Kjurrudalen/Åsan/Os/Tufsingdalen i 2023. Du kan se kart lenger ned på siden. Det kan komme mindre endringer.
Hva: Personell fra NIBIO vil fysisk befare jordbruksarealer i kommunen for å kartlegge utbredelsen av ulike jordtyper. Disse bærer gule refleksvester.

Det vil ila uke 21 bli sendt ut melding til alle grunneiere og aktive brukere i området. Dersom det er noen av disse som motsetter seg at feltpersonell går over dyrka mark i overnevnte tidsrom, må disse ta kontakt med landbrukskontoret i Os kommune så fort som mulig på epost: jan.arvid.aamo@os.kommune.no eller telefon 91763654.

 

Mer info:

Orienteringsbrev jordsmonnkartlegging 2022

Faktaark NIBO jordsmonnskartlegging

Liste og gårds- og bruksnummer som befares i 2022

Kart over befaringsområde 2022

 

 

NIBIO jobber med å jordsmonnkartlegge alle kommuner i Norge. Både Røros og Holtålen vil bli kartlagt i de kommende årene. Mer info kommer når tidspunkt er avklart.

Avløserlag

Os Avløserlag
Adresse: Søstergata 9, 2550 Os i Ø.
Daglig leder: Oddveig Ryen Huseby, tlf. 62 47 01 02
E-post: oddveig.ryen.huseby@vekstra.no

Landbrukstjenester i Gauldal og Røros
Adresse: Osloveien 14, 7374 Røros.
Daglig leder: Marit Valseth Evavold, tlf. 469 38 573.
E-post: ltgr@n-lt.no

Landbrukstjenester i Nord-Østerdal
Adresse: Meierigata 3, 2500 Tynset.
Daglig leder: Jan Klemmetvold, tlf. 62 47 14 25.
E-post: lbno@n-lt.no

Faglag

Os

Os Bondelag:
Vegard Bækken (leder)

Dalsbygda Bondelag:
Egil Ryen (leder)

Tufsingdalen Bondelag:
Tine E. Nestvold (leder)

Os Bonde og Småbrukarlag:
Tore Grue (leder)

Os Sau og Geit:
Arne Ingar Bækken (leder)

Os produsentlag:
Aina Eggen (leder)

Østgård Utmarkslag:
Tomas Østgårdstrøen

 

Røros

Rørosbygdenes bondelag:
Arne Jørgen Melien (leder)

Røros bonde- og småbrukerlag:
Tore Evavold (leder)

Røros Sau- og geiteavlslag:
Rune Kurås (leder)

Rørosbygdenes skogeierlag:
Elin Tamnes (leder)

Glommen skogeierforening (alle kommuner)
Tore Høsøien (leder)

 

Holtålen

Ålen Bondelag:
Jan Moen (leder)

Haltdalen Bondelag:
Anders Bollingmo (leder)

Eidet Bonde- og Småbrukerlag:
Geir Ingebrigtsvoll (leder)

Holtålen Skogeierlag:
Jon Magnar Heksem (leder)

Røros- og Holtålen produsentlag:
Stian Greni

Holtålen Sau og geit:
Nils Peder Ler

Ålen sau og geit:
Jørand Bakås Gjersvold

Kommunale planer

Her kan du finne lenker til aktuelle kommunale planer som omfatter landbruket i de tre kommunene:

 

Os kommune

Røros kommune

Holtålen kommune

Til deg som er ny bruker

Velkommen til oss!

Som ny bruker er det mye å forholde seg til, og det er ikke alltid like lett å få en oversikt. Norges bondelag har laget et hefte som gir en god innføring og orientering om å være ny bonde eller skogbruker. Denne kan du finne her. Heftet er fra 2015, og husk at regelverket endrer seg fort, så det kan ha kommet nye retningslinjer eller ordninger.

Ta gjerne kontakt med oss for en prat!

Har du funnet et dødt husdyr?

I våre tre kommune er det mange dyr på utmarksbeite. Dyreeierne er pålagt å se til dyrene sine minst en gang i uka, men det kan være vanskelig å lokalisere og finne alle dyrene. Særlig om de er skadde og gjemmer seg unna. Det er mange årsaker til at dyr dør i naturen, det kan være både sykdommer, uhell eller rovdyr. I mange beiteområder står det oppslag med kontaktinformasjon ved innfallsportene/p-plasser.

Om du finner et skadet eller dødt husdyr

  • Merk funnstedet, gjerne i et tre eller annet sted høy oppe, slik at det er lettere å finne tilbake. Noter gjerne koordinater.
  • Ta bilde av dyret. Husk å få med øremerket og numrene på dette. Her kan det både stå navn på eier, eller andre viktige opplysninger.
  • Er dyret skadet: kontakt eier eller kommunen raskest mulig
  • Er dyret dødt: la det ligge mest mulig urørt, skjerm gjerne mot åtseletere.
  • Om du mistenker rovdyr, eller har observert rovdyr, ta kontakt med rovviltkontakt (alternativt bonde eller kommune) raskest mulig.

Om du finner død eller skadet tamrein: ta kontakt med reindriftsnæringa (Inge Even Danielsen eller Lars Aage Brandsfjell).

Om du kjører på, eller ser skadet hjortevilt: ta kontakt med politiet på 02800

Bondens nettverk

Her kommer det mer info om bondens nettverk.

 

Landbruksaktuelt ROH utmarksbeite - grinda

Utmarksbeite i særklasse!

Båndtvang

Lukk grinda!

X