SMIL, DRENERING OG TILTAK I BEITEOMRÅDE

SMIL, DRENERING OG TILTAK I BEITEOMRÅDER

Her finner du mer informasjon om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og drenering.

SIST OPPDATERT: 06.03. 2024 - 16:07
[easy-social-share]

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Formålet med spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensingen fra jordbruket, utover det som kan forventes av vanlig jordbruksdrift.

Kommunen bestemmer selv hvilke tiltak og prosjekter som skal prioriteres i den enkelte kommune. Dette fremkommer av tiltaksstrategiene og de årlige retningslinjene ( se dokumenter på denne siden). Retningslinjene revideres hvert år i samarbeid med faglagene og de føringer som er lagt fra Staten.

Søknadsfrist for alle tre kommune er 1. mai.

⇒ Mer informasjon om SMIL-ordningen, og søknadsskjema,  kan du finne på landbruksdirektoratet sine nettsider. For å søke må du logge deg inn gjennom Altinn.

⇒ For mer detaljert informasjon for det enkelte fylke, se nettsiden til Statsforvalteren i Innlandet og Statsforvalteren i Trøndelag.

 

Se for øvrig tilskuddsordning for regionalt miljøprogram (RMP) og Utvalgte Kulturlandskap (UKL).

Tilskudd til drenering

God drenering er avgjørende for å kunne øke matproduksjonen i årene som kommer. Det er også et viktig ledd i å tilpasse jordbruket til et endret klima med mer nedbør. God drenering reduserer faren for erosjon fra jordbruksarealer og bidrar på den måten til god vannkvalitet og et godt vannmiljø. Godt drenert jord slipper dessuten ut mindre lystgass enn vannmettet jord.

Tilskudd til drenering av jordbruksjord, avgrenset til systematisk grøfting, profilering og omgraving, utgjør 4000 kr/daa. Ved annen grøfting kan det gis 61,- kr/løpemeter med grøft begrenset opp til 4000 kr/daa (gjeldende fra 04.07.2023).

Det er for tiden løpende søknadsfrist i alle tre kommuner.

⇒ For mer informasjon, og søknadsskjema,  kan du se hjemmesidene til landbruksdirektoratet.

Tiltak i beiteområder

Tilskuddet gjelder tiltak som bidrar til å legget til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområder. Tilskuddet kan gis til investeringer i faste installasjoner og annet utstyr knyttet til beitebruk. Kommunen er førsteinstans og behandler og tildeler tilskudd ut i fra en tildelt pott for kommunen.

Kommunen har egne retningslinjer for tildeling av tilskudd, som du finner i menyen til høyre. Disse er utarbeidet i samarbeid med beitelagene, samt de årlige føringer som legges til grunn fra Statsforvalteren og Landbruksdepartementet.

Tilskudd kan avslås dersom arbeidet med investeringstiltaket er påbegynt før søknaden er behandlet.

Søknadsfrist er 15. mars.

Du kan lese mer om ordningen og sende inn elektronisk søknad gjennom landbruksdirektoratets nettsider, og du må logge deg på via Altinn.

For mer info om hvem som kan søke og hva det kan søkes tilskudd til, se retningslinjene for din kommune i høyre menyen.

 

Se også:

⇒ Landbruksdirektoratets nettsider om konfliktforebyggende tiltak

⇒ Kommunens informasjon om organisert beitebruk under “Driftstilskudd og erstatninger i jordbruket”.

 

X