SMIL OG DRENERING

SMIL OG DRENERING

Her finner du mer informasjon om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og drenering.

SIST OPPDATERT: 05.04. 2022 - 08:23

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Formålet med spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensingen fra jordbruket, utover det som kan forventes av vanlig jordbruksdrift.

Kommunen bestemmer selv hvilke tiltak og prosjekter som skal prioriteres i den enkelte kommune. Dette fremkommer av tiltaksstrategiene og de årlige retningslinjene ( se dokumenter på denne siden). Retningslinjene revideres hvert år i samarbeid med faglagene og de føringer som er lagt fra Staten.

Søknadsfrist for alle tre kommune er 1. mai.

⇒ Mer informasjon om SMIL-ordningen, og søknadsskjema,  kan du finne på landbruksdirektoratet sine nettsider. For å søke må du logge deg inn gjennom Altinn.

⇒ For mer detaljert informasjon for det enkelte fylke, se nettsiden til Statsforvalteren i Innlandet og Statsforvalteren i Trøndelag.

 

Se for øvrig tilskuddsordning fro regionalt miljøprogram (RMP) og Utvalgte Kulturlandskap (UKL).

Tilskudd til drenering

God drenering er avgjørende for å kunne øke matproduksjonen i årene som kommer. Det er også et viktig ledd i å tilpasse jordbruket til et endret klima med mer nedbør. God drenering reduserer faren for erosjon fra jordbruksarealer og bidrar på den måten til god vannkvalitet og et godt vannmiljø. Godt drenert jord slipper dessuten ut mindre lystgass enn vannmettet jord.

Per 01.07.2021. kan du få  2.000.- pr. dekar for systematisk grøfting og kr 30.- pr. løpemeter ved usystematisk grøfting.

Det er for tiden løpende søknadsfrist i alle tre kommuner.

⇒ For mer informasjon, og søknadsskjema,  kan du se hjemmesidene til landbruksdirektoratet.

X