NYDYRKING

Nydyrking

Alle tiltak med nydyrking må ha en plan, som godkjennes av kommunen før oppstart.

SIST OPPDATERT: 19.12. 2023 - 16:29
[easy-social-share]

Nydyrking

Dersom du ønsker å dyrke nye areal til jordbruksformål, må du søke kommunen om godkjenning. Søknaden behandles etter Forskrift om nydyrking. Med nydyrking menes fulldyrking og overflatedyrking av jord. Gjenoppdyrking av jordbruksareal som har ligget unytta i over 30 år, regnes som nydyrking.

⇒ Du kan finner mer info på Landbruksdirektoratet sine sider.

Røros og Os kommuner gir tilskudd til nydyrking. Holtålen kommune gir ikke lenger tilskudd til nydyrking etter endringer i fondsvedtektene i juni 2022

Per 01.07.2021 gis det kr 500,- per dekar i tilskudd til nydyrking.  For å kunne søke tilskudd til nydyrking må foretaket ha godkjent plan for nydyrking. Arealet skal være ferdig dyrket og oppmålt av kommunen før tilskudd kan innvilges. Retningslinjer for tilskudd til nydyrking ligger som egne dokumenter på denne siden.

Hvordan søke

Alle tiltak med å nydyrke må søkes godkjent av kommunen. Kommunen plikter å sende saken på høring til regionale instanser og kunnskapsgrunnlaget må være grundig. Det er du som kjenner eiendommen best og jo mer opplysninger du kan gi i søknaden, jo raskere kan vi behandle søknaden. Her får du nyttige tips til søknaden. Søknadsskjema og mer info finner du på landbruksdirektoratet. Søknaden sendes til den kommunen eiendommen ligger.

Hva søknaden  inneholde

 • kart i farge (målestokk 1:50 000), som viser planlagt nydyrkingsareal og adkomst
 • plan for grøfting
 • plan for håndtering av overskuddsmasser og stubber/røtter
 • en vurdering av miljøkonsekvenser av tiltaket
 • en redegjørelse av nærliggende/berørte vassdrag
 • behovet for arealet og fremtidig driftsplan
 • kostnadsoverslag

Hva søknaden anbefales å inneholde

 • eget vedlegg der du beskriver tiltaket
 • skjema med vurderinger (se eget skjema under)

⇒ Klikk her for momentliste med vurderinger!

Forbud mot dyrking av myr fra 2020

Fra 02.06.2020 ble det forbudt å nydyrke myr i Norge. Med myr menes alt areal med myrvegetasjon og minst 30 cm tykt torvlag. Du kan finne kartlagt myr på Nibios sine karttjenester i Kilden. Hensikten med forbudet er å redusere utslippet av klimagasser. Myr inneholder mye klimagasser i form av karbondioksid, metan og lystgass. Når myr oppdyrkes må jorda dreneres, noe som medfører en senkning av grunnvannet og mer luft inn i jorda. Dette fører til økt biologisk aktivitet som slipper ut klimagasser, særlig CO2.

Kommunen kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra forbudet. Dette gjelder tilfeller der:

 • når grunneier mister andre produksjonsarealer på grunn av tap av leiejord eller ved utbygging i offentlig regi som samferdselstiltak eller lignende
 • der grunneiers eneste dyrkingsressurs er myr
 • for å ivareta særskilte produksjoner i myr på fjellgrunn

⇒ For mer informasjon se landbruksdirektoratet sine nettsider.

⇒ Der finner du også en egen veileder om nydyrking.

X