SKOG

SKOG

Her finner du informasjon om ulike ordninger og regelverk knyttet til skogbruksnæringen i Os, Røros og Holtålen.

SIST OPPDATERT: 08.04. 2022 - 09:05

Skogbruk

 

Skogbruk er produksjon og høsting av en fornybar ressurs. Det gir grunnlag for inntekt til skogeier, verdiskapning, sysselsetting, karbonbinding og produksjon av en rekke produkter vi er avhengig av.

Innenfor våre tre kommuner er det stor variasjon i klima, bonitet og topografi. Felles for alle kommunene er at det er mye eldre skog med høgt avvirkningspotensiale og store muligheter for økt skogproduksjon.

Skogfond

Skogeier plikter å avsette midler til eiendommens skogfond ved salg av hogd virke eller ved salg av tre på rot, i henhold til forskrift om skogfond o.a. Formålet med skogfond er å sikre finansiering av en bærekraftig forvaltning av skogressursene. Innestående skogfondsmidler følger eiendommen ved eierskifte.

Skogeier kan selv velge å sette av midler tilsvarende fra 4 til 40 % av tømmerets bruttoverdi. Det er vanligst å sette av 10 %. Skogfondsmidlene skal brukes til langsiktige innvesteringer som er faglig, økonomisk og økologisk forsvarlig, og i samsvar med skoglovens formål og forskrifter.

Hva kan midlene brukes til

Tiltak/investeringer kan være:

 • Skogkulturtiltak, som planting og ungskogpleie
 • Nybygging og ombygging av skogsveier, samt ombygging av velteplasser
 • Vedlikehold av skogsbilveier og velteplasser
 • Miljøtiltak, som pleie av kantsoner i skog
 • Skogbruksplanlegging
 • Bioenergianlegg og -utstyr for varmeleveranse
 • Forsikring av skog
 • Kursavgift og kursmateriell for kurs knyttet til skogens drift
 • Oppmerking av eiendomsgrenser i forbindelse med jordskifte
 • Dekke merverdiavgift knyttet til de aktuelle tiltakene

⇒ Klikk her for mer informasjon om hva midlene kan brukes til!

Tilskudd skogkultur

Formålet med tilskudd til nærings- og miljøtiltak(NMSK) i skogbruket er at det ut fra regionale og lokale prioriteringer blir stimulert til økt verdiskapning i skogbruket, samtidig som miljøverdier knyttet til biologiske mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir ivaretatt og videreutviklet.

Tilskudd til skogkultur

For å stimulere til utvikling av kvalitetsskog kan det gis tilskudd til ungskogpleie og andre kvalitetsfremmende tiltak. Dette omfatter også tilskudd til skjøtsel av skog i kantsoner og i sammenheng med kulturminner.

Det gis ikke tilskudd til bruk av kjemiske midler, kjøp av utstyr eller til tiltak som ved uttak av virke gir overskudd.

Hva kan du søke tilskudd til

Kommunen fastsetter det enkelte år hvilke skogkulturtiltak det kan søkes tilskudd til i sine kommuner.

De tiltakene som er de vanligste å gi tilskudd til er

 • Ungskogpleie
 • Markberedning
 • Nyplanting

Frister

INNLANDET

Alle tiltak som utløser tilskudd skal være lagt i Altinn eller levert kommunen senest innen 15. november

TRØNDELAG

Alle tiltak som utløser tilskudd skal være lagt i Altinn eller levert kommunen senest innen 15. oktober

Husk å legg ved kart der tiltaket er gjennomført

Landbruksveier

Bygging av nye veier håndteres normalt etter Plan og bygningsloven. Bygging av landbruksveier er et unntak. Dette håndteres etter landbruksveiforskriften.

 • Når den samlede nytten av veien knyttet til landbruksvirksomhet er mindre enn 50 prosent, skal saken behandles etter plan- og bygningsloven og du må ta kontakt med kommunen din for eget søknadsskjema.

Du kan lese mer om landbruksvei på Landbruksdirektoratet sine nettsider

Kort om ordningen

 • Du må søke om godkjenning for nybygging og ombygging av landbruksvei.
 • Du kan ikke starte tiltaket før du har fått tillatelse fra kommunen.
 • Du behøver ikke søke godkjenning for:
 • Opparbeidelse av oppstillingsplass for landbruksmaskiner til bruk på eiendommen eller enkle avkjørsler fra godkjente landbruksveier.
 • Enkle og midlertidige drifteveier som bare medfører ubetydelige terrenginngrep. Ubetydelige terrenginngrep er planering med samlet omfang på inntil 150 meter eller på areal mindre enn 450 m², hvor fylling/skjæring ikke fører til mer enn 1 meter avvik fra opprinnelig terrengnivå.
 • Unntak er hvis tiltaket kan ha vesentlig negativ påvirkning på naturmangfold, landskap, kulturminner, friluftsliv, hensyn til fare for flom, erosjon og løsmasseskred, samt andre interesser som blir berørt av veiframføringen. Da må du søke godkjenning.

 

Vernskog

For hogst i vernskog gjelder regionale og lokale regler om meldeplikt. Om du skal uføre hogst i vernskog, utenom hogst av ved til husbehov, må det sendes inn melding til kommunen, før du setter i gang med hogsten. Mottar du ikke svar fra kommunen innen tre uker kan du starte hogsten.

Det er vernskog i alle vår kommuner og vernskog grensa finner du på kartdatabasen KILDEN

Andre tilskuddsordninger

Tilskudd til skogsdrift med taubane, hest og andre driftsmetoder(Driftstilskudd)

Det kan gis tilskudd til utdrift av skogsvirke med taubane, hest o.a.

Tilskuddet kan bare gis der det er foretatt registreringer av miljøkvaliteter i området.

Tilskudd til tettere skogplanting som klimatiltak

For nyplanting og nyplanting etter markberedning kan det gis tilskudd for inntil 50 planter/daa utover fastsatt bonitetsavhengig minimumtall.

Tilskudd til miljøtiltak i skog

Gjelder tilskudd til tiltak som ivaretar og videreutvikler miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skog.

Tilskudd til gjødsling av skog som klimatiltak

Gjelder tilskudd til kalkholdig gjødsling av skog som klimatiltak

SØKNADSFRIST 15 SEPTEMBER

Forklaringer for skogbruk

Det kan være mange regler, søknader og ordninger å forholde seg til som både ny og erfaren skogeier. Her finnes det en oversikt over noen ulike tema.

Ta kontakt med landbrukskontoret dersom du har spørsmål.

X