DRIFTSTILSKUDD OG ERSTATNINGSORDNINGER I JORDBRUKET

Driftstilskudd og erstatninger i jordbruket

Her finner du oversikt over ulike tilskudds-, erstatnings- og velferdsordninger i landbruket.

SIST OPPDATERT: 22.03. 2024 - 12:31
[easy-social-share]

Driftstilskudd og erstatningsordninger i jordbruket

På denne siden har vi samlet informasjon om de mest aktuelle ordningene for tilskudd og erstatninger innen landbruk.

Produksjonstilskudd (PT)

Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse for flere tilskuddsordninger som foretak med husdyr- og/eller planteproduksjon kan søke om. Tilskuddet utgjør en viktig inntektskilde for mange foretak. Kommunen behandler søknaden, mens landbruksdirektoratet har ansvar for utbetalingen. Utbetaling skjer i februar året etter søknadsfristene.  Ordninger er nasjonal, og dermed lik for Trøndelag og Innlandet.

Fra og med 2018 vil søknadsfristene være 15. mars (med telledato 1. mars) og 15. oktober (med telledato 1. oktober).

 

⇒ Les mer på landbruksdirektoratet sine hjemmesider, hvor du også finner elektronisk innlogging for søknadsskjema!

Velferdsordninger

Det er ulike nasjonale velferdsordninger i landbruket, og du kan finne mer informasjon, og søknadsskjema,  om de ulike ordningene på landbruksdirektoratet hjemmesider.

 

⇒  Avløsning ved ferie/fritid –  er inkludert i søknad om produksjonstilskudd. Se eget punkt.

⇒ Avløsning ved sykdom og fødsel, gjelder tilskudd til dekning av kostnadene til avløsning ved egen eller barns sykdom, svangerskap, fødsel, adopsjon, eller omsorgsovertakelse, og ved dødsfall. Ved egen sykdom må det foreligge sykemelding og levers inn timeliste (som du finner i menyen til høyre)

⇒ Tidligpensjon – skal bidra til å lette generasjonsoverganger i jordbruket i jordbruket for de som har hatt hoveddelen av inntektene sine fra jordbruk/gartneri og skogbruk.

Regionalt miljøprogram (RMP)

Tilskuddsordningen omfatter flere ulike tiltak, og kan gis til foretak som er berettiget produksjonstilskudd i jordbruket. Du kan søke hvis du har gjort bestemte miljøtiltak på arealene du disponerer i søknadsåret. Hvert fylke har eget miljøprogram med et utvalg miljøtiltak du kan få tilskudd for å utføre. Statsforvalteren bestemmer tiltaknee ut fra det som er miljøutfordringer i fylket. Du kan finne mer informasjon, veiledere og hva du kan søke på Statsforvalteren sine hjemmesider.

⇒ Til RMP Trøndelag

⇒ Til RMP Innlandet

 

Søknadsfristen er lik for begge fylker og er  15. oktober hvert år.

Det er mulig å sende inn søknaden fra 15. september.

 

⇒ Du finner søknadsskjema på landbruksdirektoratets hjemmesider, og du må logge deg inn gjennom Altinn!

Organisert beitebruk (OBB)

Det kan søkes tilskudd til organisert tilsyn, sanking og andre fellestiltak knyttet til utmarksbeite. Ordningen gjelder for sau, geit og storfe som beiter i utmark i minst 8 uker. tilskuddet kan omsøkes av beitelag som er registrert som samvirkeforetak eller forening i Enhetsregisteret og som har til hovedformål å samarbeide om hensiktsmessige fellesløsninger innen beitebruk og god utnyttelse av utmarksbeite.

 

Søknadsfristen er 15. november hvert år, og det er mulig å søke fra 1. august.

⇒ Du finner søknadsskjema på landbruksdirektoratets hjemmesider, og du må logge deg inn via Altinn!

Erstatning for avlingssvikt

Foretak som kan dokumentere avlingssvikt på grunn av klimatiske årsaker som det ikke er mulig å sikre seg mot, kan søke om erstatning ved avlingssvikt.

Søknadsfristen er 31. oktober det året skaden har oppstått. Kommunen skal ha melding om skaden så tidlig som mulig slik at det kan kontrolleres i felt på et tidspunkt da klimaskaden kan påvises.

Les mer og finn søknadsskjema på landbruksdirektoratets hjemmesider.

Erstatning ved rovdyrskade

Det utbetales erstatning for husdyr og tamrein som er dokumentert eller sannsynlig drept av brunbjørn, gaupe, jerv, kongeørn eller ulv. Dokumentasjon av rovviltskade gjennomføres av Statens naturoppsyns regionale og lokale rovviltkontakter. Hvor mange dyr som erstattes avgjøres blant annet ut i fra påviste og kontrollerte tap, kjent kunnskap om rovvilt, rovviltskader i området og andre tapsfaktorer.

⇒ Du kan lese mer om ordninger på Miljødirektoratetes hjemmesider.

Oversikt over andre tilskuddsordninger:

Tilskudd i skogbruket

Spesielle miljøtiltak i landbruket

Drenering

Utvalgte kulturlandskap

Viltfond

Konfliktforebyggende tiltak

Tiltak i beiteområder

Nydyrking

Investeringer og bygdeutvikling (Innovasjon Norge med mer)

X