INVESTERING- OG UTVIKLINGSMIDLER

Investering bygdeutvikling

Det finnes gode tilskuddordninger innen tradisjonelt landbruk og bygdeutvikling, med støtte i Innovasjon Norge og Fylkeskommunen.

SIST OPPDATERT: 22.03. 2024 - 12:55
[easy-social-share]

Investering og utvikling

Har du planer om å investere i driftsbygning, foreta mindre investeringer i forbindelse med generasjonsskifte eller starte med tilleggsnæring med basis i gårdens ressursgrunnlag? Da har du flere muligheter til å søkemidler. Innovasjon og bygdeutviklingsmidler (IBU) forvaltes av Innovasjon Norge, der Røros og Holtålen tilhører Innovasjon Norge Trøndelag, mens Os tilhører Innovasjon Norge Innlandet. Det kan søkes om både tilskudd og lån. I tillegg har Fylkeskommunen utviklingsmidler rettet til landbruksnæringa. Du kan finne mer informasjon om disse ordningene under her, samt lenker til deres nettsider.

Hvem kan få støtte?

Eier av landbrukseiendom, samdrifter eller bedrifter med tilknytning til landbrukseiendommer.

Søknadsfrist?

Det er ingen søknadsfrist, men det er stor etterspørsel etter midler, særlig hos Innovasjon Norge. Derfor er det viktig å starte tidlig med prosessen og å ta kontakt i god tid før du søker, for at vi kan planlegge felles besøk med Innovasjon Norge og se på hvilke muligheter som finnes for din drift.

Mer informasjon?

Du kan finne mer informasjon om de enkelte ordningene som forvaltes av Innovasjon Norge finnes på deres nettsider. Her kan du også se mer om finansiering for landbruket og regionale prioriteringer.

⇒ Klikk her for å komme til Innovasjon Norge!

Tradisjonelt landbruk og forprosjektmidler

Innovasjon Norge innførte 1. juli 2023 tilskudd forstudie/ressursavklaring for investeringer innen tradisjonelt landbruk, særlig for små og mellomstore bruk som må legge om til løsdrift. Det gis inntil 100% tilskudd med et tak på 100 000,- kroner.

Hva kan det søkes støtte til?

  • Ekstern bistand til å avklare brukerfamiliens ønske for framtida, framtidsplaner eller «forretningside».
  • Ekstern bistand til å kartlegge ressurser i form av hvilke personlige ressurser, areal- og kvoteressurser, økonomiske ressurser og materielle ressurser brukerfamilien og bruket har.
  • Ekstern bistand til å kartlegge investeringsomfanget bruket kan makte for å sikre økonomisk bærekraft for ulike driftsalternativ.
  • Ekstern bistand til å kartlegge i hvilken grad eksisterende bygningsmasse kan nyttes, her under som grunnlag for evt. trinnvis utvikling og utbygging. (Inspeksjon av gjødselkjeller).

 

Det kan gis støtte til investeringer i tilknytning til faste anlegg og tilhørende produksjonsutstyr for tradisjonelle jord- og husdyrproduksjoner. Investeringen må være nødvendig for å oppnå planlagt produksjon, og det må forventes avsetningsmuligheter eller -avtaler for produktene.

Det søkes elektronisk og søknaden sendes direkte til den kommunen der du bor. Kommunen skriver en uttalelse i saken som oversendes med søknaden til Innovasjon Norge.

For mer informasjon om ordningen, lenge til søknad og regionale prioriteringer, se nettsidene til Innovasjon Norge om tradisjonelt landbruk.

Tilleggsnæringer

Bedriftsutvikling omfatter investeringer i tilknytning til faste anlegg og tilhørende produksjonsutstyr, produktutvikling, kompetanseoppbygging, nettverksbygging, markedsundersøkelser og markedsføring av nye produkter.

For mer informasjon om ordningen og lenke til søknad, se Innovasjon Norge sine nettsider om tilleggsnæring.

Fornybar energi i landbruket

Verdiskapingsprogrammet for fornybar energi og teknologi i landbruket skal stimulere landbruket til å produsere, bruke og levere fornybar energi.

Hvem kan få finansiering?

Primært bønder og skogeiere. For kompetansetiltak og forstudier kan det gis støtte til organisasjoner der bønder eller skogeiere er medlemmer eller eiere, eksempelvis skogeierlag og almenninger.

For mer informasjon om ordningen og lenke til søknad, se Innovasjons Norge sine nettsider om fornybar energi i landbruket.

Vekstfinansiering

Innovasjon Norge ønsker å gjøre de som er tilknyttet landbruket og reinnæringen mer konkurransedyktig, og vil derfor stimulere til at bedriften vokser.

For mer informasjon om ordningen og lenke til søknad, se Innovasjon Norge sine nettsider om vekstfinansiering.

Utviklingsmidler i landbruket i Innlandet

Fylkeskommunen har overtatt forvaltningen av denne regionale tilskuddsordningen.

Midlene er ikke bedriftsrettet, men skal brukes til fellesprosjekter som styrker landbruksnæringen.

Ordningen skal legge til rette for regional næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving, med mål om å styrke verdiskapningen i landbruket.

Søknadsfrist 1. mars og 1. oktober 2021

Fylkeskommunen forvalter også tilskudd til rekruttering og komptanseheving i landbruket.

For mer informasjon om ordningen, se Fylkeskommunens i Innlandet sine nettsider om ordningen.

Regionale tilretteleggingsmidler (RT) i Trøndelag

Det er fylkeskommunen som forvalter denne ordningen.

Midlene skal legge til rette for næringsutvikling med mål om å styrke verdiskapingen i landbruket i Trøndelag.

Midlene er ikke bedriftsrettet, men skal brukes til fellesprosjekter som styrker landbruksnæringen.

Søknadsfrist er 15. februar og 15 september.

Fylkeskommunen forvalter også regionale midler til rekruttering og kompetanseheving (RK).

For mer informasjon om ordningen, se Fylkeskommunen i Trøndelag sine nettsider.

Søknads- og meldeplikt ved tiltak

Ved nybygg og tilbygg vil tiltaket være søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. Tiltaket kan også kreve godkjenning og/eller være meldepliktig etter andre lover og forskrifter. Søker plikter å sette seg inn i, og følge de lover og forskrifter som gjelder tiltaket.

Se informasjon om byggesøknad på den enkelte kommunes hjemmeside.

Nytt/endret dyrehold skal meldes til Mattilsynet.

Ved nybygg, utvidelse og utbedring av lager for husdyrgjødsel skal kommunen godkjenne plan, før arbeid kan gjennomføres, jf. forskrift om godkjenning av gjødsellager.

X