UTVALGTE KULTURLANSKAP

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket: Vangrøftdalen og Kjurrudalen

Seterdalene “Vangrøftdalen-Kjurrudalen” i Os kommune er ett av 46 områder i Norge som har fått status som utvalgte kulturlandskap i jordbruket (UKL). Statusen er en nasjonal satsing for å  ivareta et representativt utvalg av norske jordbrukslandskap og det tildeles egne forvaltningsmidler for tiltak i området.

SIST OPPDATERT: 06.04. 2022 - 11:51

Det utvalgte kulturlandskapet “Vangrøftdalen-Kjurrudalen”

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket er en tverrfaglig, felles, satsing mellom Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet. Satsingen skal sikre verdier knyttet til landskap, biologisk mangfold, kulturminner og kulturmiljøer.

Levende jordbruk over hele landet gir Norge verdifulle og innholdsrike kulturlandskap. De utvalgte områdene viser mangfoldet og særpreget til ulike typer jordbrukslandskap i landet vårt. Folkene som lever her tar vare på naturmangfoldet, kulturhistorie og jordbruksdrift gjennom både tradisjonelle bruksmåter og vår tids bygdeliv.

Støtte fra Staten skal bidra til at disse verdiene blir med oss inn i fremtiden. Utvalgte kulturlandskap er natur, kulturarv og levebrød samla i ett felles gode for samfunnet.

Vangrøftdalen-Kjurrudalen er ett av 46 utvalgte områder i Norge, og omfatter seterområdene innenfor Dalsbygda (Vangrøftdalen og Kjurrudalen, samt Sætersjøen og Nørdervollia). I området er det fortsatt aktiv seterdrift og mye dyr på utmarksbeite. Seterområdene strekker seg over et areal på 165 000 dekar.

⇒ Se kart og faktaark  i naturbase!

Årlig bevilges omkring kr 1,4 millioner kroner til tiltak i vårt område. Fra 2020 har kommunen overtatt forvaltningsansvaret fra Statsforvalteren.

Tiltak det kan bevilges midler til er bl.a:
• Seterdrift med mjølkeproduksjon og kyr på utmarksbeite.
• Skjøtselstiltak
• Restaurering av bygninger
• Andre tiltak (informasjon, skilting, arrangementer, kurs, næringsutvikling basert på verdiene i området m.m.)

Søknadsfrist for midler er 1. mai

⇒ Søknadsskjema og mer informasjon finner du på landbruksdirektoratets nettsider!

⇒ Les mer om de utvalgte kulturlandskapene hos Statsforvalteren i Innlandet og landbruksdirektoratet.

Om Vangrøftdalen og Kjurrudalen
 • Vangrøftdalen og Kjurrudalen ble med som et utvalgte kulturlandskap  i 2009, som ett av de første i landet.
 • I 2020 har det blitt 46 utvalgte kulturlandskap i Norge.
 • Det er ca 1100 storfe og 6000 småfe som beiter i området (2020).
 • Det er 26 aktive setre innenfor området, derav èn seter med melkegeiter. I tillegg er det to setre med ammekyr som også beiter i utmark.
 • All vegetasjonen i området er kartlagt, og det er estimert at det er beitemuligheter for dobbelt så mange dyr som slippes her i dag.
 • Store deler av det utvalgte kulturlandskapet overlapper med grensene for landskapsvernområdet med samme navn.
Hvordan søke tilskudd

⇒ Du finner søknadsskjema på landbruksdirektoratets hjemmesider, og her må du logge deg inn via Altinn!

En søknad skal inneholde

 • beskrivelse av tiltaket
 • kart med inntegning og eventuelt beskrivelse av tiltaket
 • Kostnadsoverslag (gjelder ikke tiltak der det skal bestilles plan for skjøtsel eller plan for istandsetting av bygninger)
 • Skriftlig tillatelse fra grunneier/rettighetshavere
 • Eventuelt bilder
 • Andre finansieringskilder

Søknaden behandles av Os kommune og du vil få tilbakemelding så fort kommunen har behandlet søknaden. Alle tiltak befares før tildeling, og på grunn av lang vintersesong, starter ikke befaringene i området før tidligst i juni. Det kan derfor ta et par måneder før du får svar. Hvilke tiltak som får tilskudd avhenger av antall søknader og hvilke andre tiltak det er søkt om det enkelte år.

Satser for de ulike tiltakene finner du i menyen til høyre, i dokumentet som har tittel med “årlige retningslinjer 20xx”.

Dersom du har fått tildelt midler må du selv be om utbetalingsanmodning når tiltaket er gjennomført. Dette gjøres ved å logge inn i Altinn og finne frem søknaden din her. Det vil her være krav om en sluttrapport og sluttregnskap.

Ordinær søknadsfrist er 1 mai.

For tilskudd til aktiv setring er fristen  15. oktober hvert år (med aktiv setring menes her seter med melkeleveranse, eller seter med ammeku (minimum 6 mordyr) som opprettholder tradisjonelt bruksmønster).

Strømprosjektet

Sommeren 2021 starter anleggsarbeidet med å grave strømkabel innover Vangrøftdalen. Arbeidet vil utføres barmarksesongen 2021 og 2022. Det må påregnes redusert fremkommelighet og noe ventetid for passering av anleggsarbeidet. Dette vil være skiltet.

Det er mange aktive setrer i Vangrøftdalen, og i motsetning til Kjurrudalen som har strøm, baserer de her drifta på dieselaggregater. Moderne seterdrift krever strøm, både for melkeanlegg og oppbevaring av melka, i tillegg til at strøm vil være både tid- og ressursbesparende for den som driver setra. Setring, og tradisjonelt bruksmønster med storfe på utmarksbeite, er et svært viktig bidrag til å opprettholde det helt spesielle kulturlandskapet som man finner i seterdalene, og som er grunnlaget for både status som landskapsvernområde og utvalgt kulturlandskap.

Planleggingsfasen har vært tidkrevende, da det er mange hensyn som skal ivaretas i en slik prosess, som også krever økonomiske ressurser. Prosjektets tiltakshaver er “Foreningen Vangrøftdalen”, mens det er Nord-Østerdal Kraftlag som har prosjektert og blir eier av strømnettet. Utførende entreprenør er Lars Olav Harsjøen Entreprenør AS. Prosjektet er finansiert gjennom tilkoblingsavgifter, bidrag fra Dalsbygda jaktlag, tiltaksmidler fra Nasjonalparkstyret for Forollhogna samt tilskuddsmidler for utvalgte kulturlandskap.

Retningslinjer og planer

Forvaltningen av området er delt inn i tre nivåer: områdeplan, tiltaksplan og retningslinjer.

 • Områdeplanen er en overordnet forvaltningsplan som sier noe om den helhetlige og langsiktige forvaltningen av området, og har en varighet på ca ti år. Den 22.04.2021 vedtok kommunestyret i Os ny områdeplan, og erstatter den gamle fra 2009.
 • Tiltaksplanen er en overordnet plan som sier noe om hvordan vi ønsker å fordele de økonomiske virkemidlene over en fireårs-periode.
 • De årlige retningslinjene revideres hvert år, og angir konkrete satsingsområder og tilskuddssatser.

Du finner de tre forvaltningsplanene til høyre i hovedmenyen.

X