UKL OG VERDENSARV

Utvalgte kulturlandskap og Landbrukets verdensarv

Røros og Os kommuner forvalter ordninger innenfor verdensarv og utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Seterdalene i Vangrøftdalen og Kjurrudalen har vært et nasjonalt utvalgt kulturlandskap siden ordningen ble opprettet i 2009, og i jordbruksoppgjøret i 2022 ble det besluttet å innlemme verdensarvområdet Røros bergstad i landbrukets verdensarvordning.

SIST OPPDATERT: 22.04. 2024 - 15:11
[easy-social-share]

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og Landbrukets verdensarvordning er to tilskuddsordninger som er spesielle for vårt område. Begge ordninger hører til under Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan, Vestnorsk fjordlandskap og Røros bergstad og Circumferensen. 

 

Formålet med tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap er å bidra til å sikre verdier knyttet til landskap, biologisk mangfold, kulturminner og kulturmiljøer, herunder sikre langsiktig skjøtsel og drift. Vangrøftdalen og Kjurrudalen i Os kommune har vært et utvalgt kulturlandskap siden 2009.

Formålet med tilskudd til tiltak i verdensarvområder er å styrke landbruket i verdensarvområdene.  Røros bergstad og Circumferensen kom med i landbrukets verdensarvordning i 2023, med en utvidelse i 2024, og omfatter de fem kommunene Holtålen, Røros, Os, Engerdal og Tolga.

 

Landbruksforetak, grunneiere, rettighetshavere og andre som bidrar til å fremme formålet med ordningen kan søke tilskudd. Se egne retninglinjer for hver ordning.

Utvalgte kulturlandskap: Vangrøftdalen og Kjurrudalen

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket er en tverrfaglig, felles, satsing mellom Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet. Satsingen skal sikre verdier knyttet til landskap, biologisk mangfold, kulturminner og kulturmiljøer.

Levende jordbruk over hele landet gir Norge verdifulle og innholdsrike kulturlandskap. De utvalgte områdene viser mangfoldet og særpreget til ulike typer jordbrukslandskap i landet vårt. Folkene som lever her tar vare på naturmangfoldet, kulturhistorie og jordbruksdrift gjennom både tradisjonelle bruksmåter og vår tids bygdeliv.

Støtte fra Staten skal bidra til at disse verdiene blir med oss inn i fremtiden. Utvalgte kulturlandskap er natur, kulturarv og levebrød samla i ett felles gode for samfunnet.

Vangrøftdalen-Kjurrudalen er ett av 51 utvalgte områder i Norge, og omfatter seterområdene innenfor Dalsbygda (Vangrøftdalen og Kjurrudalen, samt Sætersjøen og Nørdervollia). I området er det fortsatt aktiv seterdrift og mye dyr på utmarksbeite. Seterområdene strekker seg over et areal på 165 000 dekar. Vangrøftdalen og Kjurrudalen ble som et av de første i landet med som et utvalgt kulturlandskap i 2009.

Her finner du kart og faktaark.
Det er avsatt en ramme på kr. 1.250.000,- til dette området i 2023. Os kommune har forvaltningsansvaret for ordningen.

 

Tiltak det kan bevilges midler til er bl.a:

 • Seterdrift med mjølkeproduksjon og kyr på utmarksbeite.
 • Skjøtselstiltak
 • Restaurering av bygninger
 • Andre tiltak (informasjon, skilting, arrangementer, kurs, næringsutvikling basert på verdiene i området m.m.)

 

Søknadsfrist for tilskudd er 1. mai
Søknadsskjema og mer informasjon finner du på landbruksdirektoratets nettsider. Les mer om de utvalgte kulturlandskapene hos Statsforvalteren i Innlandet og landbruksdirektoratet.

For tilskudd til aktiv setring er fristen 15. oktober hvert år (med aktiv setring menes her seter med melkeleveranse, eller seter med ammeku (minimum 6 mordyr) som opprettholder tradisjonelt bruksmønster.

Tilskudd til tiltak i verdensarvområdene: Røros bergstad og Circumferensen

Jordbrukets kulturlandskap har en sterk tilknytning til verdensarvverdiene i flere av de norske verdensarvområdene. Det er derfor etablert en egen ordning med formål å styrke landbruket i verdensarvområdet.  Målet om langsiktig drift og ivaretakelse av kulturlandskapsverdier knyttet til jordbruksdriften står sentralt i ordningen. Ivaretakelse av samisk kultur og reindriftens landskap hører også inn under ordningen. Både Holtålen, Røros, Os, Engerdal, og Tolga omfattes, men det er valgt ut særskilte områder i hver kommune. Begrunnelsen for valg av områder finner dere i Retningslinjer for tilskudd til tiltak i landbrukets verdensarvordning, Røros bergstad og Circumferensen 2024. Røros kommune har forvaltningsansvar og behandler søknader på vegne av alle kommunene.

Tilskuddsrammen for 2024 er 2 millioner kroner. Midlene er bevilget over jordbruksavtalen (Landbrukets utviklingsfond, LUF). For at ordningen skal virke etter sin hensikt frem til forvaltningsplan med tilhørende tiltaksstrategier og retningslinjer er utarbeidet, etableres det midlertidige retningslinjer for tilskuddsordningen for 2024.

Bakgrunnen for at Røros bergstad og Circumferensen ble tatt inn i ordningen i 2023 og videre utvidet i 2024, er bl.a. forankret i tilrådning fra Landbruksdirektoratet til Landbruks- og matdepartementetet Rapport 16/2022. Her anbefales innføring av tilskudd til både jordbruks- og reindriftstiltak fra landbrukets verdensarvordning, og at tilskudd til verdensarvområdet Røros bergstad og Circumferensen eventuelt kan innrettes som et spleiselag med midler som finansieres over jordbruksavtalen (LUF) og reindriftsavtalen (RUF). Det ble ikke bevilget tilskudd over reindriftsavtalen i 2023.

Tiltak det kan bevilges midler til er bl.a:

 • Tilskudd til drift av arealer på særskilt utvalgte eiendommer (årlig tiltak)
 • Tilskudd til drift av frittliggende arealer til og med 10 dekar innenfor virkeområdet (årlig tiltak)
 • Tilskudd til driftsbygninger
 • Restaurering/ istandsetting av innmarksareal
 • Tilskudd til driftsbygninger der driftssenteret ligger innenfor avgrensningen av område
 • Innkjøp av spesialutstyr som er nødvendig for slått og høsting av tungdrevent areal
 • Planlegging og kartlegging
 • Andre tiltak som fremmer formålet

 

Søknadsfrist for tilskudd er 1. mai 2024
Søknadsskjema og mer informasjon finner du på landbruksdirektoratets nettsider.

Hvordan søke tilskudd

Du finner søknadsskjema på landbruksdirektoratets hjemmesider. Finn skjema og informasjon under den enkelte ordning. Tilskudd til Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og Tilskudd til tiltak i verdensarvområdene. Du må logge deg inn via Altinn.

En søknad skal inneholde:

 • Beskrivelse av tiltaket
 • Kart med inntegning og eventuelt beskrivelse av tiltaket
 • Kostnadsoverslag (gjelder ikke tiltak der det skal bestilles plan for skjøtsel eller plan for istandsetting av bygninger)
 • Skriftlig tillatelse fra grunneier/rettighetshavere
 • Eventuelt bilder
 • Andre finansieringskilder

Satser for de ulike tiltakene finner du i retningslinjene til den aktuelle ordning i menyen til høyre.

X