Bedre tverrfaglig innsats (BTI)

Bedre tverrfaglig innsats (BTI)

Bedre tverrfaglig innsats (BTI) startet som et prosjekt i Os kommune i samarbeid med blant andre helsedirektoratet for å bli bedre til å ivareta barn, unge og deres foreldre.

SIST OPPDATERT: 13.10. 2021 - 14:51

BEDRE TVERRFAGLIG INNSATS (BTI)

Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) er en samhandlingsmodell som har til hensikt å fremme tidlig innsats overfor barn, unge og familier. Modellen har også til hensikt å bedre samhandlingen mellom de ulike kommunale tjenestene som jobber med barn og unge.

Det overordnede formålet med samhandlingsmodellen er å bidra til at barn, unge og deres familier  får nødvendig hjelp så tidlig som mulig. Modellen har tre grunnleggende formål:

  • Bedre samordning av kommunalt (og statlig) tjenestetilbud
  • Medvirkning
  • Tidlig intervensjon
Hvem?

Målgruppen for BTI- modellen er barn og unge som har behov for hjelp, støtte og oppmerksomhet i korte eller lengre perioder. Modellen skal omfatte alle ansatte i Os kommune som gjennom sitt arbeid kommer i kontakt med barn og unge. Skolene, barnehagene og de andre instansene kan bidra til en avgjørende forskjell for disse barna og ungdommene.

Hva?

Gjennom «Bedre tverrfaglig innsats» lager vi rammene for en tidlig og god innsats for å sikre tidlig indentifisering og forebygge at de utfordringene barn og unge har, vokser seg større. Foreldrene skal alltid involveres i en tidlig fase.

Hvordan?

Gjennom den elektroniske Stafettloggen, som er et elektronisk verktøy for samhandling ønsker man å sikre en tidlig og god samhandling med foreldrene og barnet/ ungdommen, kalle inn til samarbeidsmøter ved behov, og sette i verk tiltak. Familien kan også be om at det opprettes en stafettholder (ansvarlig for stafettloggen) og en stafettlogg dersom de ønsker at det jobbes systematisk med deres situasjon.

Hvorfor BTI?

Voksne kan være en avgjørende forskjell for barn og unge som har ekstra behov for hjelp og støtte. Det er viktig at ansatte handler raskt, i samarbeid med den det gjelder og foreldrene. Dette gjelder blant annet barnehager, skoler, helsestasjon, PPT og barnevern. Der det er behov for innsats fra flere instanser skal det koordineres godt, slik at familien ikke opplever å falle mellom flere stoler. I Os kommune lager vi rutiner som er felles for alle som arbeider med barn og unge. På denne måten skal det bli oversiktlig og trygt for familien- samt de ansatte.

Stafettloggen

Den elektroniske stafettloggen skal benyttes av fagpersoner som arbeider med barn og unge og deres foreldre i Os kommune. Gjennom rollen som stafettholder, og bruk av denne elektroniske stafettloggen ønsker vi å sikre en tidlig og god samhandling med foreldre og/ eller ungdom, kalle inn til samarbeidsmøter, og sette i verk tiltak. Foreldre / ungdom kan også be om at det opprettes en stafettholder og en stafettlogg dersom de ønsker at det arbeides systematisk med deres situasjon.

I stafettloggen finnes de verktøy/ skjema man trenger for å opprette stafettlogg.

⇒Logg inn i Staffettloggen

Forebygging og tidlig innsats

forebygging.no/tidliginnsats  finner du fagstoff, beskrivelser av aktuelle tiltak, tjenester og praksiserfaringer rettet mot tidlig innsats.

⇒ Link til ressursside for fagstoff, tiltak og erfaringer

Bedre tverrfaglig innsats BTI - Os kommune

KONTAKTINFORMASJON OS KOMMUNE

Kontaktperson

Sigrun Aa Engzelius, helsykepleier
Tlf: 95 26 65 20
E-post: sigrun.aa@os.kommune.no

Ansvarlig BTI

Martin Løvø, oppvekstsjef
Tlf: 48 25 14 02
E-post: martin.lovo@os.kommune.no

 

VERKTØY FOR BEDRE TVERRFAGLIG INNSATS

X