Handlingsveileder ansatte (BTI)

Handlingsveileder ansatte (BTI)

(BTI) Hvert nivå beskriver forløpet i arbeidet med å avklare undring/bekymringer og iverksette tiltak i og mellom tjenestene.

SIST OPPDATERT: 28.07. 2022 - 08:05

Handlingsveileder ansatte (BTI)

(BTI )De fire nivåene skal omfatte alle oppgaver og aktiviteter som berører tidlig og tverrfaglig innsats og oppfølging av målgruppa. Her kan også tiltak som foreldrene har ansvar for beskrives.

NIVÅ 0 - Avklarer om det grunn til bekymring.

Nivå 0

Ved mistanke om vold/overgrep/alvorlig omsorgssvikt skal saken meldes direkte til barneverntjenesten, eventuelt også politiet.

⇒Bekymringsmelding – handlingsveileder offentlig melder

Oppmerksomhet / bekymring

Når noe du har observert gir deg en magefølelse som tilsier at her bør du gjøre noe.

⇒ Observasjonsskjema

Del oppmerksomhet / bekymring

Involver barnet/ ungdommen!
Deling i egen tjeneste/ansvarsfordeling (obs intern handlingsveileder), videre kontakt med foreldre/foresatte.

⇒ Mal for oppmerksomhetssamtalen

⇒ Oppmerksomhetssamtalen

Avklar oppmerksomhet / bekymring

I møte med foreldre, fyll ut/ gjennomgå  “oppmerksomhetssamtalen”

  • Vurdert behov og ønsket oppfølging/ stafettlogg i egen tjeneste → NIVÅ 1
  • Vurdert behov og ønsket oppfølging/stafettlogg med flere samarbeidspartnere – NIVÅ 2

=> Samtykke til tverrfaglig arbeid

Avslutt

  • Avslutte uten oppfølging
  • Avslutte med videre oppmerksomhet/bekymring, dokumenteres
NIVÅ 1 - Beskriver innsats

NIVÅ 1

Ved mistanke om vold/overgrep/alvorlig omsorgssvikt skal saken meldes direkte til barneverntjenesten, eventuelt også politiet.

⇒Bekymringsmelding – handlingsveileder offentlig melder

Møte med foreldre/ den unge

⇒ Mal Stafettloggmøte

Beskriv målet og innsatsen

Gå inn på stafettloggen, opprett nytt stafettbarn, beskriv målet og innsatsen, bruk «oppmerksomhetssamtalen» til hjelp!

⇒ Opprette Stafettlogg (link til Visma)

⇒ Brukerveiledning Stafettlogg

Gjennomfør innsatsen

Evaluer innsatsen

Tiltak i stafettloggen evalueres i hvert stafettloggmøte.

Nytt stafettloggmøte skal avtales/fastsettes – helst innen 4-6 uker !

Avklar om innsatsen skal endres, videreføres eller avsluttes

Vurder om andre instanser skal inn!

⇒ Samtykke til tverrfaglig arbeid

⇒ Oppmelding til PPT 

⇒ Melding til barnevernstjenesten

NIVÅ 2 - Beskriver enkelt tverrfaglig samarbeid

NIVÅ 2

Ved mistanke om vold/overgrep/alvorlig omsorgssvikt skal saken meldes direkte til barneverntjenesten, eventuelt også politiet.

⇒Bekymringsmelding – handlingsveileder offentlig melder

Etabler kontakt med annen tjeneste

Oppdatering av stafettlogg/ samtykkeskjema

⇒Samtykke til tverrfaglig arbeid

⇒Mal stafettloggmøte

Planlegg gjennomføring og evaluering av innsatsen(e)

Nytt stafettloggmøte med stafettholder, tjenester som er bedt om å samarbeide og foreldre/foresatte gjennomføres. På møtet blir tiltak i stafettloggen evaluert, og det avtales hva som skal gjøres videre.

Gjennomfør innsatsen(e)

Evaluer innsatsen(e)

Avklar om innsatsen(e) skal endres, videreføres eller avsluttes

Ved spørsmål om ytterligere samarbeid ønskes saken drøftet i BUT.

⇒Retningslinjer for BUT

NIVÅ 3 - Beskriver mer omfattende samarbeid

NIVÅ 3

Ved mistanke om vold/overgrep/alvorlig omsorgssvikt skal saken meldes direkte til barneverntjenesten, eventuelt også politiet.

⇒Bekymringsmelding – handlingsveileder offentlig melder

Tverrfaglig møte

  • Melde opp sak til Barne- og ungdomsteam via helsesykepleier
  • Melde opp sak til Team for habilitering og rehabilitering dersom behov for langvarig oppfølging/individuell plan

Etabler kontakt mellom relevante tjenester

Oppdatering av stafettlogg/ samtykkeskjema

⇒ Samtykkeskjema til tverrfaglig samarbeid

⇒ Henvisning til Team for habilitering og rehabilitering

Koordinere og gjennomfør innsatsen

Evaluer innsatsen

Avklar om innsatsen skal endres, videreføres eller avsluttes

BTI Barn som baker

KONTAKTINFORMASJON OS KOMMUNE

Kontaktperson BTI:

Sigrun Aa Engzelius, helsesykepleier
Tlf: 95 26 65 20
E-post: sigrun.aa@os.kommune.no

Ansvarlig BTI:

Martin Løvø, oppvekstsjef
Tlf: 48 25 14 02
E-post: martin.lovo@os.kommune.no

X