Eiendomsskatt

Eiendomsskatt

Her finner du alt du trenger å vite om eiendomsskatt i Os kommune.

SIST OPPDATERT: 28.11. 2018 - 13:05

Eiendomsskatt i Os kommune

Lovendringer fra 01.01.2019

Eiendomsskatten er justert ihht endringen i Eiendomsskatteloven som er gjeldende fra 01.01.2019

Nye bestemmelser i 2017

I kommunestyremøte 20. november 2016 ble det vedtatt å gjennomføre omtaksering av alle eiendommer innen 1. mars 2017 og at ny eiendomsskatt innføres fra og med 2017.

Hva brukes inntektene til? 

Inntekt fra eiendomsskatt går inn som inntekt under kommunens frie inntekter. Det betyr at hver kommune kan bruke inntekten til det man ønsker. I Os er det sannsynlig at inntekten blir brukt til å styrke det generelle tjenestetilbudet.

Hvilke eiendommer får utskrevet eiendomsskatt?

Eiendomsskatten er en objektsskatt i motsetning til formues- og inntektsskatt, som er en subjektskatt. Det skal skrives ut eiendomsskatt på all fast eiendom i hele kommunen. Til fast eiendom regnes både grunn og bebyggelse og både bebygd og ubebygd eiendom.

Her inngår f.eks kraftlinjer, kraftstasjoner, fiberkabler i bakken, små og store antennesystemer, nærings- og industrilokaler, hotell, kafè- og restaurantvirksomhet, private boliger og fritidsboliger.

Unntak

Driftsbygninger på gardsbruk er fritatt, mens det skal skrives ut eiendomsskatt på boliger som våningshus, kårboliger, utleieboliger etc med tilhørende tomt og garasje. Det er i Odelstingsproposisjon sagt at gardsbruk er eiendommer hvor den dominerende aktiviteten er gards- eller skogsdrift.

Det gjøres oppmerksom på at det er eiendommens virksomhet som skal vektlegges, ikke hva de som bor på garden/eier eiendommen lever av. Med andre ord vil en lønnsmottaker som har en gardseiendom som leies ut til gardsdrift, for eksempel grasproduksjon, være fritatt med unntak av boliger, garasjer og passende tomt.

Erfaringer fra andre kommuner viser at de aller fleste landbrukseiendommer, med bakgrunn i lovens definisjon, kommer inn under betegnelsen gardsbruk og derved at driftsbygninger fritas for eiendomsskatt.

Eiendomsskatteloven gir mulighet til fritak for eiendommer som har allmennyttige funksjoner (museer, forsamlingslokaler, idrettsanlegg, vannverk og lignende).

Bygninger under 15 m2 er fritatt fra eiendomsskatt.

Hva skal inntektene fra eiendomsskatt brukes til?

Hensikten med eiendomsskatt er å sette kommunen i stand til å videreføre og videreutvikle et godt tjenestetilbud til alle kommunens innbyggere. Det vil ikke være mulig å gjennomføre alle nye utbyggingsprosjekter som ligger i kommunens økonomiplan for de nærmeste 4 årene uten de tilleggsinntekter som følger av en utvidet eiendomsskatt.

Mange er av den oppfatning at inntekter fra eiendomsskatt er øremerket til veibelysning, veivedlikehold samt utbygging og drift av vann og avløp. Dette er ikke riktig. Oppfatningen stammer fra byskattelovens (eiendomsskatteloven erstattet denne i 1975) definisjon av hva som kjennetegner et område som er utbygd på såkalt ”byvis”. Utgifter til vann og avløp dekkes i sin helhet av brukerne gjennom gebyrer, slik tilfellet også er for de som er knyttet til private vann- og avløpsanlegg. I boligfelt er kostnader til bygging av veg og gatelys helt eller delvis innarbeidet i tomteprisen.

Inntekt fra eiendomsskatt går inn som inntekt under kommunens frie inntekter. Det betyr at hver kommune kan bruke inntekten til det man ønsker. I Os er det sannsynlig at inntekten blir brukt til å styrke det generelle tjenestetilbudet.

Bakgrunn for endringer

I kommunestyremøte 20.11.2016 ble det vedtatt å gjennomføre omtaksering av alle eiendommer innen 1.mars 2017 og at ny eiendomsskatt innføres fra og med 2017.

I kommunesytremøtet 15.12.2016 ble promillesatsen for 2017 vedtatt med 4,5 promille. Promillesatsen benyttes for å beregne eiendomsskatten pr år, ut fra eiendomstaksten på den enkelte eiendom.

Takstnemnda har vedtatt «Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til Lov om eiendomsskatt – 2017». Etter omtaksering vil dere få tilsendt grunnlaget for utregningen av eiendomsskatten og hva den beløper seg til pr år.

Eiendomsskatten er en kommunal skatt, det vil si at kommunen beholder uavkortet skatten til benyttelse for innbyggernes beste.

Historikk

Det er skrevet ut eiendomsskatt i Norge i over 100 år. I Os ble eiendomsskatt på verker og bruk innført i 2003.

I 2006 åpnet Stortinget for at det kan skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen og ikke bare i sentrumsområder og på verker og bruk.

I Os kommune ble eiendomsskatten utvidet til å gjelde hele kommunen fra 2010. Kommuner over hele landet, som tidligere har innført eiendomsskatt på avgrensede områder i kommunen, tar nå stilling til hva denne endringen innebærer sett i forhold til likhetsprinsippet.

I dag har mer enn 80 prosent av kommunene i landet eiendomsskatt.

Eiendomsskatt 2017 - Os kommune

Kontaktinformasjon

Os kommune
Rytrøa 14
2550 Os i Østerdalen
Tlf. 62 47 03 00

Hege Narbuvoll
Tlf. 624 70 324
e-post: hege.narbuvoll@os.kommune.no

X