Blog

Aktuelt, Bygge og bo, Nyheter, Politikk

Områdereguleringsplan for Stasjonsbyen Os er klar

Kommunestyret behandlet i møte 19.12.2019 sak 55/19. Planen for å avklare ønsket utvikling for Os sentrum kommende år, er nå vedtatt. 

Følgende vedtak ble fattet:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, vedtas områdereguleringsplan for Stasjonsbyen Os revidert 21.10.19, bestående av plankart, reguleringsbestemmelser, planbeskrivelse med konsekvensutredning og ROS-analyse.

Plandokumentene og saksutredningen finner du her:

» Områdeplan – Stasjonsbyen, Os kommune – bestemmelser

» Områdeplan – Stasjonsbyen, Os kommune – plankart

» Områdeplan – Stasjonsbyen, Os kommune – planbeskrivelse

» Områdeplan – Stasjonsbyen, Os kommune – saksframlegg

» Områdeplan – Stasjonsbyeb, Os kommune – saksprotokoll

 

 

Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra den dag vedtaket ble gjort kjent for deg/dere ved mottak av denne henvendelsen. Eventuell klage sendes skriftlig til Os kommune, Rytrøa 14, 2550 Os i Østerdalen, inneholdende klagebegrunnelse og/eller andre opplysninger som kan ha betydning for endret saksutfall.

X