Blog

Nyheter

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket (UKL) – søknadsfrist 1. mai.

kyr på beite

Vangrøftdalen og Kjurrudalen er ett av 51 utvalgte områder i Norge, og omfatter seterområdene innenfor Dalsbygda (Vangrøfdalen og Kjurrudalen, samt Setersjøen og Nordervollia. I området er det fortsatt aktiv seterdrift og mye dyr på utmarksbeite. Seterområdet strekker seg over et areal på 165 000 dekar.

Kommunen har fått tildelt en ramme på kr 1. 250.000 kroner for 2023. Kommunen lager årlige retningslinjer for ordningen i samråd med den lokale arbeidsgruppa.

Eksempel på tiltak det kan bevilges midler til innenfor UKL er:
• Seterdrift med mjølkeproduksjon og kyr på utmarksbeite.
• Skjøtselstiltak
• Restaurering av verneverdige bygninger
• Andre tiltak (informasjon, skilting, arrangementer, kurs, næringsutvikling basert på verdiene i området m.m.)

Mer informasjon:

Retningslinjer UKL

Landbrukskontorets sider

Landbruksdirektoratet/utvalgte kulturlandskap

 

 

X