Framtidas skole

Fremtidas skole

Framdriftsplan:

22. april: Kommunestyrevedtak- sak sendes på høring.
23. april – 1. juni: Høringsperiode
17. juni: Endelig vedtak i kommunestyret om framtidig skolestruktur.

Komité

Vedtak:
Med bakgrunn i elevtallsutviklingen i Os kommune nedsettes en komite bestående av politikerne Per Erik Husøy, Live Mestvedthagen Ryen, Thomas Engåvoll, Johan Mylius Kroken, Cathrine Ness og Jon Ola Kroken.

SIST OPPDATERT: 25.06. 2021 - 10:01

Fremtidas skolestruktur i Os kommune

Kommunedirektøren har ansvar for å utrede saken om skolene i Os kommune på et faglig og rettslig forsvarlig grunnlag der ulike alternativer konsekvensutredes. Dette for at komiteen og kommunestyret kan gjøre gode velinformerte valg på et bredest mulig beslutningsgrunnlag.  Politisk høringsforslag og kommunedirektørens utredningsgrunnlag legges fram for kommunestyret 22.april.

HØRINGSPERIODEN VIL VÆRE FRA  23. APRIL TIL 1.juni.

Kvalitets- sikring av økonomien

Kvalitetssikring av økonomien i utredningsunderlaget benyttet i utredningen “Framtidas skole i Os kommune”.

"Framtidas skole"

Saksframlegg til behandling i kommunestyret 17. juni 2021

Hørings- dokument

Vedtatt av kommunestyret 22.april

Bakgrunns- materiale

Rammevilkår og konsekvensutredning

X